Adna elektoina v teple

Velmi èasto, kdy¾ nakupujete na rùzné typy nákupních center, lidé pøemý¹lejí o tom, co se rozhodnou koupit. Ale ¾e se také stane, ¾e jak bude nyní v cestì, plány zmarí náhlý nedostatek napájení. V sezónì, kdy se celý obchod náhle ponoøí do noci, nemù¾e dojít k výpadku nouzového napájení. Tolik, ¾e ve skuteènosti nebude mo¾né pøedvídat, kdy se tato forma mù¾e uskuteènit. Èasto mù¾e osvìtlení zcela neoèekávanì a je nezbytné, aby se lidé, kteøí se rozhodnou zùstat v zaøízení, mohli dostat ven.

Je specifické, je-li vzato v úvahu, ¾e ve druhém zdroji a nákupních galeriích je prakticky ka¾dé zaøízení závislé na pøístupu k nedávnému zdroji energie. Tyto objekty jsou nìkdy otevøené a¾ do pozdních noèních hodin, a kdy¾ po setmìní nezùstane ¾ádná elektøina, jejich nepøítomnost nebude bez pov¹imnutí. V chuti náhlého ponoøení do noci mohou lidé cítit paniku a støed. Je tedy dùle¾ité, abychom ve v¹ech budovách na¹li nouzová svítidla a nouzové osvìtlení.

V¹imnìte si také, ¾e pøítomnost takového svìtla bude nevyhnutelná ve velmi obtí¾ných situacích, které mají být odstranìny. Mluvím o po¾áru dat na webu. Aby bylo mo¾né se co nejdøíve dostat ven z domu, chce být toto nouzové osvìtlení plnì úèinné a pøipravené k okam¾itému uzavøení. V neposlední øadì mohou být v jiných objektech hoølavé materiály, je to mimoøádnì významné, tak¾e takové osvìtlení by vedlo pøesnì k evakuaèním øe¹ením co nejmen¹í mo¾nou cestou.

Díky tomu budou moci v¹ichni, kdo se shromá¾dili v obchodním srdci nebo v dal¹ím objektu, opustit interiéry tak, aby nikdo nebyl zranìn. Zvlá¹tì je mo¾né, kdy¾ se spolu s konstrukcí nouzového osvìtlení objeví piktogramy, které ukazují, kterým smìrem byste mìli jít ven.