Autoklimaeni mikroskop

Ka¾dý mladý èlovìk, který nav¹tìvuje základní ¹kolu, rozumí, jak udìlat mikroskop. Bylo vidìt spoustu legrace sledování pøíprav, které se pod tímto inteligentním pøístrojem objevily. Nespoèetné mno¾ství barev a zvìdavost vidìní bílých krvinek v pøírodì dokázala, ¾e ve¹kerá lekce mikroskopu se stala zajímavìj¹í.

Profesionálové v¹ak nebudou spokojeni jen proto, ¾e se obraz zvìt¹uje. Potøebují dobré, silné roz¹íøení, dostateènou sílu ¾árovky, aby osvìtlovaly pøípravu, a také mnoho nových faktorù, které neorientovaná osoba mù¾e zvolit ¹patnì. Napøíklad vìdce se bude více zajímat o elektronový mikroskop, proto¾e mù¾e pøiblí¾it obraz a¾ nìkolik milionùkrát. A pro domácí pou¾ití, pravdìpodobnì to nebude kupovat, proto¾e to vy¾aduje spoustu prostøedí a je to obecnì drahé zaøízení. Zde s pøíplatkem pøicházíme s vybavením zalo¾eným na správnì uspoøádaných èoèkách, tj. Na optickém mikroskopu. Pøiná¹í obrovské úspory prostoru a je obzvlá¹tì populární z hlediska ceny. Kromì tìchto dvou metod je mnohem slo¾itìj¹í vybavení. Mù¾eme si zakoupit akustické mikroskopy s pou¾itím akustických vln, holografických, které kupují hodnì silnou hloubku energie a blízké trojrozmìrné obrazy. A jak jsem ji¾ zmínil, takové stroje nepotøebujeme pro domácí pou¾ití. Proè? A nebo osoba, která pìstuje zeleninu ve vlastní zahradì u domu, pou¾ije kombajn? Nejdra¾¹í mikroskopy nejsou obvyklým u¾ivatelem na svìtì. Velmi ¹iroká ¹kála tohoto nábytku je zbyteènì zakoupena domù, co¾ dokazuje, ¾e dítì bylo po nìjakou dobu. Teprve po nìkolika mìsících udr¾uje ten v ¹atníku nebo v suterénu, kde pøekraèuje vazný prach. Tak¾e pøi výbìru mikroskopu, který je pro nás prospì¹ný, mìli bychom pøemý¹let o tom, co hledáme, a pak nelitovat vynalo¾ené peníze.