Bezpeenosti a ochrany zdravi poi praci v anglietini

Ka¾dá spoleènost je odhodlána pøemý¹let o bezpeènosti na¹ich zamìstnancù. Pracuje zejména pro spoleènosti, které v na¹í práci pou¾ívají tì¾ké materiály. Zamìstnavatel by mìl chránit zdraví a udr¾ování lidí, kteøí jdou za takových podmínek.

"Naøízení ministra hospodáøství ze dne 8. èervence 2010 s ohledem na minimální po¾adavky týkající se dùvìry a hygieny pøi práci v kombinaci s snadností výskytu ve smyslu práce s výbu¹nou atmosférou" nutí zamìstnavatele vytvoøit dokument na ochranu pøed výbuchem. To platí bezpochyby pouze pro spoleènosti, ve kterých jsou podávány hoølavé materiály, které mohou vytváøet výbu¹né prostøedí se vzduchem. Tyto látky mohou také zahrnovat kapaliny, plyny, stejnì jako vysoce dispergované pevné látky, tj. Prach.

Pøi pou¾ití nebezpeèných, hoølavých látek, s nimi¾ se pracovníci setkávají, je klíèové identifikovat potenciálnì výbu¹né místnosti. Pokud jsou ji¾ uvedeny, obra»te se prosím na naøízení ministerstva uvedené v kontaktu.

Je to o tom, jaké dokumenty by mìl zamìstnavatel pøipravit. Odstavec 4.4 naøízení uvádí, ¾e plnì vyhodnocuje rizika spojená s mo¾ností výbu¹né atmosféry na pracovi¹ti. Jsou tu poslední takzvaní „posouzení rizika“, které zahrnuje mimo jiné: \ t

a pravdìpodobnost výbu¹né atmosféry,b mo¾né dobì výskytu výbu¹né atmosféry,c pravdìpodobnost ¾ivota a aktivace zdrojù vznícení, jako je elektrostatický výboj,d zaøízení, látky a smìsi pou¾ívané zamìstnavatelem, \ tmezi nimi a jejich vzájemnými vztahy,e oèekávaná velikost úèinku mo¾ného výbuchu.

Je dùle¾ité brát v úvahu sousední prostory, které mohou ¾ít jakýmkoliv zpùsobem spojené s otvory do místností ohro¾ených výbuchem, a to i vìtráním. Ve formì hrozby také nebudou v bezpeèí.

Jakmile bylo dosa¾eno úplného posouzení rizika, je zamìstnavatel spoleènì s èlánkem 7.1 naøízení odpovìdný za pøípravu dokumentu na ochranu proti výbuchu.

Dokument na ochranu proti výbuchu by se mìl skládat pouze z nìkolika podstatných èástí, obsahovat seznam vìcí a prohlá¹ení zamìstnavatele o povìdomí o povinnostech, které si pøejí. Základními prvky dokumentu jsou: seznam potenciálnì výbu¹ných atmosfér a zdrojù vznícení, popis opatøení pou¾ívaných k prevenci výbuchù, informace o datech aktualizace dokumentù, popis hoølavých materiálù, posouzení rizika výbuchu, mo¾né scénáøe výbuchu a podpùrné dokumenty. Dokument ochrany proti výbuchu by mìl obsahovat také grafiku a plány staveni¹tì.

Stojí za to vyu¾ít slu¾eb specialistù ve smyslu zpracování vý¹e uvedené dokumentace správnì. Èinnost a zdraví tìchto typù je v¹ak nejdùle¾itìj¹í a stojí za to pøipomenout, ¾e riziko jsme správnì vyhodnocili.