Bezpeenostni ventil ursus c 330

®ijeme v kruzích, kdy¾ se na nás v urèitém okam¾iku podíváme rùznými nebezpeèími. Èasto se mi stalo, ¾e tlak plynu pøekroèil pøijatelnou hodnotu. To zpùsobilo, ¾e kotel explodoval, co¾ vedlo ke svatbì, ale pouze nákladné opravy. Teï u¾ si uvìdomuji, ¾e v posledním módu mù¾e být ¾ivot ztracen, ale vìt¹ina lidí si toho neuvìdomuje.

Tam jsou vìci jako klapky nebo pojistné ventily v moderní dobì. Pak existuje typ ventilu, který se spou¹tí automaticky, kdy¾ tlak plynu nebo par pøesáhne pøijatelné hodnoty. Tím se zabrání výbuchu takových konstrukèních prvkù, jako jsou nádr¾e, potrubí a podobnì. To bylo nejprve pou¾ito ve zbývající polovinì sedmnáctého století v extrémnì zajímavém zaøízení, kterým byl tlakový hrnec.Pokud se podíváme na nejjednodu¹¹í modely pojistných ventilù, zjistíme, ¾e jde jen o køehkou desku, která je po¹kozena, kdy¾ plyn pøekraèuje pøípustný tlak.Bohu¾el, velmi èasto byl ventil sám peèen. Èasto to bylo nevìdomì úètováno zákazníkem zaøízení. Proto bylo velmi snadné pou¾ívat dva nezávislé ventily, nejèastìji nastavené na ostatních koncích daného zaøízení.Tyto ventily byly bì¾nì namontovány v parních motorech. Tím se zabránilo náhlému nárùstu tlaku, který by v prùbìhu jízdy vozidla existoval. Hrozí, ¾e exploduje, jeho¾ produktem mù¾e být dokonce smrt v¹ech cestujících.Mám ¹anci, ¾e jsem zajímal ètenáøe o pojistných ventilech. Ka¾dý, kdo si tento materiál pøeèetl, si pravdìpodobnì ji¾ uvìdomuje mimoøádnì dùle¾itou roli, kterou tyto mechanismy hrají v dne¹ním svìtì a prùmyslu.