Zdrava vy iva

Péèe o hodnotu spotøeby potravin, které jste jako ve¹ je pro vás prioritou? A pokud vám zále¾í na hodnotì øádnì skladování potravin, který pou¾ívá silný dùraz na chu», dìlají a jaké

Fyzickou ochranu osobnich udaju

Bezpeènost prùmyslových zaøízení je dùle¾itým prvkem normálního ¾ivota ka¾dého domova, v nìm¾ lidé dìlají, a specifika práce vykazují vysoký stupeò ru¹ení. Nejvy¹¹ím rizikem je riziko výbuchu, stojí za to pou¾ít ochranu

Veterinarni pokladna

Rok 2015 pøinesl zmìny pro lékaøe, kteøí podnikali. Od 1. bøezna loòského roku se v malých kanceláøích objevily fiktivní registraèní pokladny elzab mini e. Lékaøi, kteøí poèítali s pacienty, museli zaznamenávat

Vzduch unika z pneumatiky

Ka¾dý den, jak v bytí, tak i v kanceláøi, jsme obklopeni bohatými vnìj¹ími látkami, které obsahují presti¾ k bytí a formì. Kromì základních odpadù, jako jsou: místo, teplota, zvlhèování ¾ivotního prostøedí

Elektrikao uzemnini

Elektrostatické uzemnìní je mimoøádnì dùle¾itým prvkem v sektoru a pøepravou hoølavých plynù, také originálními látkami, jako jsou kapaliny nebo prá¹ky. Pøi sbìru elektrostatického náboje v blízkosti hoølavých materiálù vznikají nebezpeèí.

Ka¾dý rok

Vakuove vakuove baleni

Jednou z nejmodernìj¹ích technologií pro skladování výrobkù, zejména potraviny, je vakuové balení potravin v rostlinì. Tato metoda prochází na konci ka¾dé ochrany produktu. Na druhou stranu, dobrá ochrana znamená, ¾e u¾iteènost