Zpracovani kovovych novin

Obrábìní jde do prvních odvìtví v energetice, zejména ve strojírenství. Díky tomu je vyrobeno mnoho èástí organizace a pøíslu¹enství.

Obrábìní je rozdìleno na abrazivní (procesy jako brou¹ení a tøísky, kde se upravuje

Modni show jak se oblekat

Minulá sobota skonèila výstava nejnovìj¹í sbírky místního výrobce odìvù. Akce pøilákala maximální mno¾ství divákù, kteøí chtìli zkontrolovat, co návrháøi skonèili se sezónou. Mezi diváky jsme mohli vidìt i nìkolik osobností, novináøù

Fiskalni tiskarna deon e

V ka¾dém obchodì, vèetnì internetu, ale také v kadeønictví, kosmetice, zdravotnických a jiných salonech, se objevily pokladny. A i kdy¾ si mu¾i ne v¾dy pamatují, ¾e v obchodì jsou vystaveny pøíjmy