Centralni vysavae zeleny top

Mnozí z nás se potýkají s rozptýleným stopovým prachem uvnitø èi¹tìní, nesou s sebou látky, které èasto zpùsobují velmi citlivé symptomy alergie. Jednání s ním asi musí být ni¾¹í, ne¾ si myslíme. Instalace 100 centrálních vysavaèù vám umo¾ní zbavit se neèistot a mikroorganismù mimo budovu, bez hluku i daleko pohodlnì.

Centrální vysavaèe jsou plánem kanálù, které jsou namontovány na profesionála uvnitø domu a dospìlí slou¾í k pøepravì odpadu do centrální mìny vlo¾ené do sklepa, technické místnosti nebo gará¾e. Èisticí tryska a hadice jsou pøipojeny k sacím centrùm umístìným v budovì. Kdy¾ je hadice pøipojena k jednomu ze støedù, centrální jednotka se automaticky kvalifikuje. Nasávaný vzduch po oddìlení prachu se provádí mimo budovu a nádoba na odpad je dostateèná, aby se jednou za nìkolik mìsícù vyprázdnila. Proè je klíèový vysavaè, tím více potøebnìj¹í, pozitivnìj¹í volbou ne¾ obyèejný vysavaè? Centrální vysávání je nová inteligentní domácí technologie, která zvy¹uje hodnotu na¹eho pozemku a zabírá ¾ivotní úroveò. Mnohem efektivnìj¹í filtrování vzduchu v kanceláøské budovì také nezanechává rozptýlené stopy prachu, co¾ je mimoøádnì vhodné øe¹ení zejména pro alergiky, na rozdíl od tradièního vysavaèe. Vzduch z vysavaèe, který obsahuje alergeny a mikroorganismy, je foukán mimo budovu, èi¹tìní takovým vysavaèem jako první je blí¾e, elegantnìj¹í a silnìj¹í. Vlastnost je pøítomna, ¾e umístìním centrální jednotky na vzdálené místo výraznì sni¾ujeme hluk pøi èi¹tìní. Vzhledem k nedostatku napájecího kabelu jej nemusíme mít jako obyèejný vysavaè, celá instalace, která vypou¹tí prach, je ukrytá ve stìnách, a èistá a pru¾ná sací hadice nám umo¾òuje dosáhnout i tìch nejvzdálenìj¹ích koutù, ani¾ bychom museli vysavaè zvedat. Bez ohledu na pou¾ité filtry je sací výkon vysavaèe trvanlivý a také se nesni¾uje hmotnost plnìní nádr¾e, samozøejmì, kdy¾ je to stejné obsazení ve starém vysavaèi.