Certifikovane koleni abi

V pra¹ném prostøedí vzduch a / nebo saturace to ohro¾uje základy ohniska, aby se øídila instalaci zaøízení a øe¹ení, která splòují standardy známých ustanovení obsa¾ených v námìstí napøíè EU ATEX certifikované, tj Výbu¹niny atmosfér.

Instalace ATEX "instalace atex" - právní pøedpisyPovinnost zavést certifikaci a potøebu pou¾ívat certifikované nástroje v potenciálnì výbu¹ných oblastech (podniky byla zavedena smìrnicí EU è. 94/9 / ES.Pøedpisy týkající se ochrany proti výbuchu se týkají ve¹kerého elektrického a mechanického zaøízení a celých organizací proti výbuchu, které jsou provozovány v klubu s námoøními, pozemními a podzemními èinnostmi.

Zaøízení, na které se vztahuje smìrnice ATEXSmìrnice se rovnì¾ vztahuje na v¹echny stroje, pøístroje a ovládací prvky, které jsou v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Ve skuteènosti by v¹echna zaøízení, která si v tìchto zónách zvolí, mìla být øádnì certifikována, stejnì jako celá instalace ATEX by mìla splòovat po¾adavky na informace.V rámci smìrnice byly nádobí a vybavení, na které se vztahuje certifikace, vydány ve dvou skupinách. První obsahuje zaøízení pou¾ívané v dùlním odvìtví (doly, druhá skupina zahrnuje v¹echna ostatní zaøízení. Existují zejména odluèovaèe instalací ATEX, napøíklad v døevaøském nebo lakovacím prùmyslu a v¹echny filtry, pobyty a bezpeènostní vybavení sedí v pra¹ných podmínkách.

Ka¾dý projekt je nová instalace z prostøedí ATEX ohro¾ených explozí, spolu s právy uzavøena v zásadì by mìl být pøipraven podle nastavených v základech toho, co je èinnost zamìøena, aby se minimalizovalo riziko výbuchu a zvý¹ení úrovnì bezpeènosti v¹ech nástrojù (a ¾ivotní prostøedí, progresivní podmínky vysoká nasycení nebezpeènými látkami.