Davkovae mydla

Úèelným dávkovaèem je sbìr prachu a sypkého materiálu. Dotèené látky se hrají mimo jiné z filtrù, sbìraèù prachu nebo samotných sil. Zásobník je velmi tìsný a uzavírá nádr¾e. Pracuje tanky, které pracují pøi tlaku zcela nezávislém na atmosférickém tlaku. Cílový dávkovaè by mìl být vyroben z obyèejné nerezové oceli. Jejich návrh není obtí¾ný, proto¾e zaøízení je dodáváno z tìla, rotoru a pohonu.

Jednoduchý formuláø jde na poslední, údr¾ba je minimální. Pou¾ití tìchto nástrojù není bez problémù. Dùle¾itými znaky bunìèných výdejních stojanù je pøedev¹ím to, ¾e umo¾òují velmi tìsné uzavøení nádoby na prach. Navíc bude zaøízení zakoupeno pro izolaci tlaku v instalaci a také pro podstatnì snadnìj¹í dávkování materiálu.Pou¾ití popsaných celulárních rozpra¹ovaèù je nej¹ir¹í. Mù¾eme zde mluvit mimo jiné o chemickém prùmyslu, kde jsou úèelové dávkovaèe umístìny v prá¹kových a prá¹kových látkách. A v døevozpracujícím prùmyslu se pøi podávání ¹tìpkù, pilin a prachu pou¾ívají vlastní podavaèe. Cílové dávkovaèe v potravináøském prùmyslu poskytují mo¾nost objemového dávkování granulovaných, drcených a pra¹ných produktù. Jiné aplikace bunìèných výdejních stojanù umo¾òují jejich pou¾ití mimo jiné jako vakové filtry, cyklóny a silá.Provoz mobilního dávkovaèe není komplikovaný. Volnì tekoucí materiál, který vypadne ze zásobníku pøes výstup, se pohybuje v èláncích mezi lopatkami rotoru v místì výstupního otvoru.Vzhledem k tomu, ¾e na trhu existuje øada modelù a navíc mnoho typù mobilních dávkovaèích, jejich provedení je rozsáhlé a je vìnováno výrobì mnoha úkolù.