Dopad umu na zdravi

Vzduch má základní prvek pro to, ¾e je ka¾dá lidská bytost. Pøi dýchání do plic se absorbují nejen látky, které vedou k rozvoji, ale také negativnì ovlivòují zdraví. Pán nemá ¾ádný vnitøní filtr, který by umo¾nil 100% filtrování neèistot emitovaných ve vzduchu, doba jeho organismu závisí na okolním prostøedí, ve kterém ¾ije.

Ve støediscích se vyskytuje vy¹¹í stupeò zneèi¹tìní, mezi jinými je vìt¹í poèet automobilù na linkách a poèet prùmyslových závodù. Obec je èastìji spojená s èistým vzduchem, co¾ zpùsobuje ménì vozidel a rozsáhlou vegetaci. Døevo a ¹eøíky jsou oznaèovány jako skuteèné èistièe vzduchu, které zabraòují degradaci pøírodního prostøedí. Lidská èinnost, která prochází nepøetr¾itým vývojem, vy¾aduje pou¾ití mnoha pokroèilých øe¹ení k ochranì zdraví a místa. Pøíkladem takových èinností jsou továrny zabývající se prùmyslem s velkou silou, nìkdy zamìstnávající stovky lidí. Problém, který lze nyní cítit v ¹ir¹ích závodech, které zastaví výrobu, je zneèi¹tìní ovzdu¹í, které vzniká pøi výrobì výrobkù. Kontaminanty postavené v prostøedí negativnì ovlivòují zdraví zamìstnancù a ztì¾ují øádné plnìní úkolù. Nápoje ze systémù, které odstraòují tuto snahu, vytváøejí konstrukci systémù odsávání prachu v pracovních prostøedích, kde se objevuje spousta zbyteèného prachu. Taková komplikace se dìje mezi ostatními v truhláøských obchodech, kde prach a jemné døevìné piliny negativnì ovlivòují nejen zamìstnance a vybavení, èím¾ sni¾ují úroveò jejich funkènosti. Èipy nejsou jen ohro¾ením zdraví a produktivity zamìstnancù, ale také bezpeènosti zaøízení. Jsou hoølavým èinidlem a pokud se vyskytnou, jiskry se mohou vznítit. Dobøe navr¾ený systém sbìru prachu je pak ochranou pro zamìstnavatele, který se nejen nemusí starat o technický stav závodu, ale také o prodej obrovské skupiny nemocnièních dovolených mezi zamìstnanci.