Elektronove mikroskopy

V ka¾dé èásti èlovìka, který hraje nìco profesionálního, potøebuje spoustu zku¹ených zaøízení ne¾ fanou¹ek. Mikroskop, který bude pro obyèejného domácího u¾ivatele prospì¹ný, napøíklad pro pou¾ití zaøízení pou¾ívajícího optiku. Nicménì vìdec, který najde pøípravky o velikosti nìkolika atomù, nebude schopen zvládnout zaøízení pøijaté od uèitele biologie z této metody.

Ale pøi nákupu opravdu profesionálního vybavení je dobré potí¾e. Nejlep¹ích výsledkù dosahují laboratorní mikroskopy, které vyu¾ívají paprsek elektronù (nazývaných elektrony pro zobrazování. Vezmou spoustu místa a v tom tvoøí velké mno¾ství. Navíc existuje také otázka volby správné metody v pou¾itém zaøízení. Mù¾eme se rozhodnout pro elektronový mikroskop, který zvy¹uje pøípravky a¾ na nìkolik milionùkrát (v souèasné dobì nejsilnìj¹í mikroskop na svìtì umo¾òuje vìdcùm pozorovat jednotlivé atomy vodíku. Takový mikroskop je zvlá¹tì u¾iteèný, proto¾e èím déle jsme blí¾, tím více mù¾eme popsat produkt, na který se podíváme. K dispozici jsou pouze zaøízení, která pro své úkoly nepou¾ívají elektrony. Toto zaøízení hraje napøíklad ultrazvukové vlny. Takové mikroskopy se nazývají akustické. Tam jsou také fluorescenèní, které jsou vzaty pøi hledání organických látek. Výbìr dobrého laboratorního mikroskopu tedy není typickým cvièením a dostat se do problému správnì pøed objednáním nábytku do blízké laboratoøe. Kdy¾ to neudìláme pøed nákupem, mù¾e se ukázat, ¾e jsme si objednali zaøízení, které je pøíli¹ velké, pokud jde o vlastní potøeby nebo s vyu¾itím technologií, které nám pro nás nepomáhají. Abych to shrnul, ne ka¾dý nejdùle¾itìj¹í mikroskop je nejvhodnìj¹í, ale myslím, ¾e se nám podaøí podívat se na to, co chceme. A¾ tak daleko budeme spokojeni se zaøízením, které jsme koupili.