Exploze metanu co to je

Tì¾ba v zemi pùvodu je nejkrásnìj¹í v ka¾dém svìtì, a to navzdory tomu, ¾e metanová lo¾iska uhlí jsou nejbezpeènìj¹í. Bezpeènost byla dosa¾ena pou¾itím rùzných technik a ochran, díky kterým minimalizujeme mo¾nost zapálení nebo výbuchu metanu.

Abychom se vyhnuli explozi metanu, minimalizujeme faktory, které ji pohánìjí, co¾ mù¾eme omezit mluvením implementací vhodných zaøízení. V èásti dolu nebo na hranici nebo pøedchùdce se musí skládat z kombajnù dodávajících elektøinu a dopravních pásù. To je na konci jiskøení po¹kozených kabelù ¾e vytvoøení elektrického oblouku se vrátí k zapálení a explozi metanu. Proto je vìdomá ochrana proti výbuchu u¾iteèná ve v¹ech elektrických zaøízeních. Díky ochranì zavedené ve v¹ech tìchto nástrojích a institucích minimalizujeme pronikání elektrického potenciálu do metanu tak, aby v pøípadì poruchy nedo¹lo k ¾ádné tragédii. Horníci elektrikáøi vydìlávající èást dolu jsou speciálnì vy¹koleni v oblasti ochrany proti výbuchu a ohnivzdornosti tak, aby mohli bezpeènì i pro sebe nové typy podzemních èinností provádìt osobní èinnosti. Ka¾dý elektrikáø se musí ka¾dých pìt let úèastnit takového ¹kolení, které bude mít za následek zkou¹ku, díky ní¾ bude jeho my¹lenka osvì¾ena a seznámena se souèasnými pøedpisy a metodami pro dosa¾ení odolnosti proti ohni a výbuchu.Ochrana proti výbuchu a ohnivzdornost je pak dùle¾itým prvkem pou¾ívaným na ka¾dém dolu, díky kterému je minimalizováno nebezpeèí výbuchu metanu.