Finaneni plan pro kulturni instituce na rok 2014

Comarch ERP Optima je skvìlý program v Polsku vytvoøený pro lehèí a vìt¹í korporace v ka¾dém odvìtví. Díky vestavìným øe¹ením se jedná o dobrovolnì zvolený program mezi úèetními kanceláøemi a navíc daòovými poradci.

Program Comarch ERP Optima ji¾ vyu¾ívá více ne¾ 60 000 podnikù z bohatých èástí a sektorù trhu, jako jsou: obchod a pomoc, doprava, stavebnictví, zemìdìlství, veøejná správa, rozpoètová zaøízení, zdravotnický prùmysl, kulturní instituce a advokátní kanceláøe. Optimální programové recenze jsou pouze pozitivní a zde jsou nìkteré z nich.

Cosmo Group Sp Z o.o. Spoleènost, která vlastní znaèku NeoNail, je vedoucím mezinárodní spoleènosti v oblasti designu a péèe o nehty. Nejdøíve jsou její byty blízké spotøebitelùm a nabízejí jim vá¾né a inovativní produkty. Pomocí programu Comarch Optima v pøímém prùmyslu tvrdí, ¾e ka¾dá transakce se narodí efektivnìji.

Printemps je známá sí» velkých obchodù, které mají zájem o distribuci produktù pøedních spoleèností ze svìta módy, drahého zbo¾í a nejefektivnìj¹í kosmetiky. V éøe neustálého rùstu firmy v Caen, Tours a Brestu opustily spoleènost Comarch v úkolu zmìnit na¹i IT metodu. Software Comarch ERP Altum nejlépe vyhovuje potøebám a po¾adavkùm spoleènosti Printemps, a to i ve vìt¹inì vývojových fází.

Nabídka spoleènosti Kontri.pl je velký sortiment spodního prádla, odìvù a punèochových výrobkù. Díky implementaci platformy Comarch ERP Altum se polovina objednávek pøes internet pou¾ívá pøi tvorbì automatizované a celá osoba, která se podílí na èinnosti zakázky, jsou zamìstnanci skladu, kteøí fyzicky pøipravují balíèek k odeslání.

Imperial je tøída z Itálie, která nabízí obleèení pro dámy a lidi. Spoleènì s velmi intenzivním rozvojem sítì zaèala spoleènost hledat systém, který zlep¹í øízení øetìzce obchodù. Dali programu Comarch Optima.