Fiskalni tiskarna deon e

V ka¾dém obchodì, vèetnì internetu, ale také v kadeønictví, kosmetice, zdravotnických a jiných salonech, se objevily pokladny. A i kdy¾ si mu¾i ne v¾dy pamatují, ¾e v obchodì jsou vystaveny pøíjmy vystavené poskytovatelem slu¾eb nebo pokladní, mìli by se postarat o pøevzetí vyti¹tìného potvrzení.

Ka¾dá fiskální tiskárna posnet & nbsp; má pro spotøebitele funkci pro tisk úètenek, také mo¾nost vytisknout úètenku pro majitele pokladny. U¾ivatel registraèní pokladny zároveò urèí, zda jsou pøíjmy zúètování s daòovým úøadem pova¾ovány za zapsané na konkrétním valku v papírové skupinì, nebo by mìly být zaznamenány pouze na digitálním nosièi.

V pøípadì klienta le¾í pøevzetí z pokladny po jeho vlastnostech. Nìkteøí zákazníci si stì¾ují, ¾e pøíjem není pro nì nutný, ¾e se jedná o speciální papír, který za chvíli vyhodí, ale pokud nedáte zákazníkovi potvrzení, mù¾ete mu lístek dát. Daòové úøady stále èastìji provozují své hosty v obchodech, na stáncích v komerèních mìstech nebo v servisních tématech, aby ovìøily, zda zákazník obdr¾el potvrzení. Je mo¾né, ¾e zákazník obdr¾el úètenku a mu¾ to nebral. Tyto pøíjmy by mìly být znièeny. Pokud se stvrzenka schází na jasném místì a zákazník je schopen opustit obchod, je výtisk z pokladny pøíli¹ ponechán na pokladnì, který je potrestán kolkovným, za to, ¾e zákazníkovi nepøedal potvrzení o pøevzetí.

Ministerstvo financí se rovnì¾ rozhodlo podpoøit popularizaci pøíjmù zákazníkù z pokladen. Na konci roku 2015 byla spu¹tìna loterijní loterie, na které se mù¾e zúèastnit ka¾dý u¾ivatel fiskálního úètenky. Dr¾itel dokladu, který dokládá nákup materiálu nebo slu¾by za èástku pøesahující 10 PLN, mù¾e pøedlo¾it své potvrzení na webové stránce loterie, mimo jiné s uvedením registraèní èíslo, èíslo výtisku, s uvedením èástky a data nákupu. My¹lenkou akcí je odmìnit ¹»astné pøíjmy s cennými vìcnými cenami, které jsou èerpány jednou mìsíènì. Jednou za ètvrtletí se také mìní kategorie prémií emitentù pøíjmù. Dr¾itelé tìchto zvlá¹tních úètenek, vydávaných do poslední minuty kadeøníky a kosmetièkami a v souèasné dobì lékaøskými a stomatologickými ordinací, mohou èerpat dal¹í cenné zvlá¹tní ceny.