Gynekologa ianowice

Kolposkop je dùle¾itým nástrojem v pracovním gynekologa, tak¾e pøed zakoupením profesionální udìlat prùzkum. Pøi vytváøení výbìru optického zaøízení, které druhy by mìly vìnovat pozornost celé øadì faktorù, které stojí & nbsp; jsou to v ¾ádném pøípadì. & Nbsp; faktor nejdùle¾itìj¹í & nbsp; Uvìdomte si v¹ak, ¾e pro malou cenu Kolposkop mù¾e znamenat ¹patnou kvalitu, která hanlivì prezentované skupiny image , pantograf nestabilita a nedostatek software umo¾òující spolehlivé posouzení vizuálního materiálu shromá¾dili.

Kvalita obrazu by mìla být dùle¾itým kritériem, proto¾e pøi koupi kolposkopu mají nyní nejzáva¾nìj¹í rozpoznání parametry optického systému. Stojí za to mít zájem o pracovní místo èoèek z urèitého typu kolposkopu a podívat se na to, zda má optický systém nìkolik re¾imù zoomu, a také jako ¹iroký rozsah zaostøování, tj. Zaostøení obrazu. Pøesnost kolposkopu je velmi úèinným aspektem, a proto rameno pantografu musí zajistit volný, ale i pøesný trend na ka¾dé stranì. Správnì vyvá¾ené rameno pantografu a pou¾ití pøimìøené tøídy pneumatických pohonù jsou dal¹í dùle¾ité vlastnosti dobrého vybavení.

Pokud jde o kolposkopovou lampu, normální ¾árovky se stávají anachronickými, ale síla svìtla a nabídka regulace jsou stále dùle¾ité. Moderní LED diody mají ni¾¹í energetické nároky, co¾ prodlu¾uje ¾ivotnost lampy a eliminuje nebezpeèí ohøevu zku¹ebního pole. Posledním podstatným aspektem pøi nákupu kolposkopu je ergonomie výrobku, proto¾e kvùli specifiènosti povolání gynekologa by se s ka¾dou funkcí daného optického zaøízení mìlo jednat s jednou polo¾kou.