Gynekologicke vy etoeni bolesti

Kolposkopie je absolutní gynekologický diagnostický test. Colposkopy jsou nástroje, které doporuèují gynekologové bìhem studie - endoskopy s mo¾ností roz¹íøení více obrazù. Zkou¹ka se provádí v ambulantním prostøedí.

Colposkopy nemusí být pøipraveny pro pøípravu kolposkopie. Sexuální abstinence pøed nìkolika dny je nutná. Nedìlejte to pøesnì bìhem mìsíèního krvácení. Samotná otázka není ú¾asná a je dùle¾ité ji dìlat a tìhotné.Nejèastìji se vyskytuje kolposkopie v pøípadech, kdy cytologie dává výsledky nejednoznaènì. Tato studie bude nakupovat za relativnì vèasnou diagnózu rakoviny dìlo¾ního èípku (v tzv. Preinvazivní fázi. Pokud rakovina uniká v èásti vývoje, kolposkopie vám umo¾ní ovìøit výsledné zmìny.Kolposkopické vy¹etøení je primárnì zalo¾eno na analýze vaginální èásti cervixu po jeho prezentaci v speculum. Mohou dojít k velkým zmìnám velikosti, co¾ je obtí¾né zjistit bìhem bì¾ného vy¹etøení. Za prvé, gynekolog vy¹etøuje multilamelární plochý epitel a ¾lázový epitel, zvlá¹tì pak vìnuje pozornost své hranici. Tam, proto¾e se objevují nejnebezpeènìj¹í nemoci. Pozdìji se obraz také zvy¹uje kvùli pou¾ití zeleného filtru, který pozoruje subepiteliální sí» krevních cév. Na jeho obsah je mo¾né rozpoznat povahu zmìny. Dal¹ím stupnìm studie jsou hodnoty, které kontrastují s povrchem epitelu (napø. Test s Lugolovou kapalinou a 3% kyselinou octovou.Kolposkopie, kvùli pozitivnímu vybavení, je relativnì pìkné vy¹etøení a vy¾aduje zku¹enost lékaøe, který na nìm jedná. Je to stále jen zøídka, i kdy¾ stále èastìji v rámci aktivit Národního zdravotního fondu.