Hogwarts sekretariat

Sekretariát je v témìø ka¾dé instituci a spoleènosti, proto¾e díky tomu je dodateèný zdravý obìh dokladù potøebných k vedení celé organizace. Funkce sekretariátu musí být pøesnì pøizpùsobena moderním komunikaèním metodám a dále splòovat po¾adavky z hlediska funkèního a rychlého toku informací.

Pro osoby provozující sekretariát je nejjednodu¹¹í východiskem poèítaèový program, proto¾e výraznì zvy¹uje efektivitu knihy s dokumenty. Speciální software pro sekretariát, který vyu¾ívá øadu funkcí, z nich¾ stojí za zmínku:• záznamy dokumentù (napø. Objednávky, nabídky, stí¾nosti, dokumenty zamìstnancù,• záznam korespondence (pøíchozí a uzavírací,• registr nákupních a prodejních faktur,• Rejstøík dodavatelù,• Adresáø interních kontaktù,• elektronický adresáø (s mo¾ností adresování obálek,• harmonogram schùzek,• Vzory dopisù a dokumentù.Pomocí programu je osoba odpovìdná za práci sekretariátu pøedev¹ím nabídkou velmi silného zji¹»ování v¹ech materiálù a ve¹keré korespondence díky øádným registrùm s automatickou vyhledávací funkcí. Díky programu se zlep¹uje cirkulace interních dokumentù ve spoleènosti, co¾ je jistì obrovské ocenìní pro spoleènosti s rozsáhlou organizací a vysokým poètem zamìstnancù. Vytváøení dokumentù a odeslání velkého poètu korespondencí také pøestává být problémem. Toto univerzální zaøízení mù¾e být pou¾ito pro specifické potøeby ka¾dé instituce a zpùsob, jakým je sekretáøka. A co je nejdùle¾itìj¹í, díky online ukládání dokumentù mù¾ete významnì sní¾it mno¾ství papíru pou¾itého ve firmì a poèet poøadaèù.