Hotovost hotovost online

https://re-aon24.eu/cz/

In vitro (fertilizace in vitro je obvykle posledním prostøedkem pro páry, které ¾ádají o dítì. Je to trvalý a stresující proces, ale mnoho dobrých párù se touto cestou mù¾e postarat o ¾ádoucí potomky, i kdy¾ jiné formy se ukázaly jako nespolehlivé. Postup spoèívá v kombinaci spermií s vajíèkem v laboratorních podmínkách, mimo tìlo ¾eny.

Indikace pro danou metodu mohou být pøíèinou jak na stranì partnera (redukované parametry spermatu, tak i partnera (obstrukce vajíèek, neschopnost ovulace. Èastou známkou in vitro fertilizace je idiopatická neplodnost, její¾ pøíèiny zùstávají neznámé. Je nezbytné, aby pacient pøed zahájením léèby in vitro provedl øadu laboratorních testù a partnera pro výzkum spermií. Dále budoucí rodièe musí písemnì svolení k provedení tohoto postupu. Dal¹ím postupem je hormonální (farmakologická stimulace ¾eny, v zaøízení ke zvý¹ení poètu zralých oocytù. Léky, nicménì, jejich dávkování je stanoveno individuálnì odborníkem, podle koncù pøedchozích studií pacienta. Dal¹ím stavem je získání vajeèných bunìk ¾eny v okam¾iku, který je urèen odborníkem. Léèba konèí celkovou anestezií a trvá nìkolik minut. Spoèívá v propíchnutí viditelných vezikul v obou vajeènících, ve smyslu sbìru folikulární tekutiny obsahující oocyty. Zároveò se pøedpokládá, ¾e partner pacientky daruje spermie (doporuèuje se uchovat sexuální abstinenci nìkolik dní pøed chirurgickým zákrokem. Druhým krokem je spojit shromá¾dìné oocyty se spermatem v laboratorním prostøedí. Embrya vytvoøená v posledním cvièení jsou vedena v inkubátoru, kde existují velké dùvody pro jejich vývoj. Po nìkolika dnech se provádí do dìlohy pacienta pomocí tenkého katétru. Tento krok metody není obtí¾ný, tak¾e nevy¾aduje anestezii. Po pøenosu embrya by mìl pacient sní¾it fyzickou aktivitu (krátká abstinence je nutná a zlep¹it jeho dobrý ¾ivotní styl. Po dvanácti dnech musí podat zprávu na klinice o biochemickém tìhotenství. V pátém týdnu po operaci je u¾iteèné pou¾ít ultrazvuk, který potvrzuje tìhotenství. V pøípadì selhání je mo¾né opakovat postup s uchováním pøipravených rezervních embryí. Podle nejnovìj¹ího výzkumu je úèinnost in vitro pøibli¾nì 40%. Souèasná léèba v¹ak existuje s touto pomocí pøi neúspì¹ném hledání dítìte.