In ynierska 5 var ava

Na¹e in¾enýrská spoleènost v Krakovì je zamìstnáním, kde díky práci profesionálních in¾enýrù jsou nejen specializované projekty, ale i nejtì¾¹í projekty v oblasti výstavby. Pou¾itím svých vlastních slu¾eb si mù¾ete být jisti, ¾e va¹e konstrukce nebo technická investice vás nezklamou.

Kdo jsou na¹i zamìstnanci? Vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili, ¾e v polském systému se budete pova¾ovat nejen za dokonale vzdìlané, ale také za dynamické získávání výzkumu v blízkých specializacích. Známá spoleènost se sna¾í, aby nebyla koneènì èelit rostoucím potøebám trhu, proto se nám zajímá, ¾e tým in¾enýrù zaèíná vlastní kvalifikace.

Nabídka slu¾eb polské spoleènosti neustále roste. Jako malá spoleènost se staráme o instalaci a modernizaci strojù pro prùmysl, ve kterých poskytujeme komponenty nejvy¹¹í tøídy. Nabízíme a servisujeme, co¾ je návrh vizionáøských systémù, které potøebují i nejvyspìlej¹í optiku. Programování je také mo¾né. Na¹i správní programátoøi neberou pouze programy, ale také vytváøejí zálohy, které jsou velmi dùle¾ité pro ka¾dou krizovou situaci.

Na¹e in¾enýrská kanceláø prodává nejen odbornou technickou pomoc. Jsme obyèejní, abychom pomáhali s aktivitami s pøáteli. Díky na¹im znalostem nejmodernìj¹ích metod poskytujeme byt nejvhodnìj¹ím øe¹ením, které nejen ¹etøí èas i peníze, ale i uspokojení projektu. Ná¹ systém vás nezklame.