Ka tanove vlasy

https://neoproduct.eu/cz/perle-bleue-visage-care-moisturise-efektivni-zpusob-jak-se-zbavit-vrasek-a-poskytnout-pokozce-nejlepsi-peci/

Moje neteøka nesmírnì ráda hraje s jejími vlasy, mù¾ete ji drá¾dit nìkolik dní, hýbat se a dìlat to. Je to skuteènì podílí na to, ¾e celý museli vypadat krásnì ohebnou toti¾ nemù¾e polo¾it ¹estkrát, po celou dobu ne ukládá zaøízení pro vysou¹eè vlasù, zapojený do zásuvky, nebo ne kolíky. Miluje ¹kolní pøedstavení a zamìøuje se na nì. Její jediná role jako princezna Jokerová byla zábavná a já bych si pøál perfektní úèes a obleèení. Na zaèátku matka zamotala ji s tuctovými copánky s pásky v nich. Pozdìji ten krásný jedenáct let øekl, ¾e ne, ne, a znovu ne. Rád bych èekal v bytech ... ano to zaèalo. Poloèas pøetaktování a jejich pokládání. Vypadala krásnì jako skuteèná princezna. Teprve kdy¾ je s rozmazlenými dívkami, rychle zmìnila názor. Nepoèítat s pøítomnými, ¾e u¾ od zaèátku se dostalo k hraní ménì ne¾ dvì hodiny. Pøekvapivì .... zcela zmìnìné nápady, a ode¹la do svého projevu, je mnohem ménì „noooo, nemám vlastnì chcêêêê v ¾ádném pøípadì vyvolat princeznu na svém high-otrok“. Zeptala se nového úèesu a uspoøádala vlasy v pøípadì plné koky. Na¹tìstí, jak jsem psal døíve, jsme ji¾ zku¹ení v ohýbání vlasù. Matka, na druhé stranì, byla pøipravena za dvacet minut.