Kolposkopie pro cvieeni

Colposcope je nepostradatelné zaøízení, které je ¹iroce pou¾íváno v oblasti výzkumu týkajícího se patologických pøípadù dìlo¾ního èípku. Pou¾ívá se k cytologickému vy¹etøení vaginálních a cervikálních skvrn.

V souèasné dobì jsou v¹echny kolposkopy moderní a bezpeèné. Je mo¾né natrvalo archivovat dynamické obrázky, které se chovají v misce. Moderní elektronika a pantografy poskytují mo¾nost provádìt jemné pohyby na ka¾dé stranì, díky èemu¾ je kolposkopické vy¹etøení velmi jednoduché a velmi citlivé. Velká vìt¹ina modelù je vybavena digitálními cíli, díky nim¾ mù¾ete archivovat prùbìh studia. Záznam, který vytváøí formu colpophotography, digitální archivaci na elektronických médiích nebo osoby s videozáznamem.Udr¾uje v okam¾iku, kdy základní vlastnosti, které by se mìly vyznaèovat dobrou formu vy¹etøování pochvy. Za prvé, je tøeba zaøízení nejvy¹¹í tøídy. Musí poskytnout jedineènou formu obrazu, jasné obrázky a videa musí být rovnì¾ vybaven speciálním softwarem, díky kterému bude silná provést dùkladnou analýzu shromá¾dìného obrazovým materiálem. A to má nejvy¹¹í spolehlivost zaøízení.Optický systém dokonalé kvality kolposkopu je obvykle zalo¾en na èoèkách nìmecké výroby. Optický systém by mìl být také uspoøádán nìkolika zpùsoby pøiblí¾ení. Nejlep¹í modely umo¾òují 20násobný zoom. Pøi výbìru kolposkopu je tøeba vìnovat pozornost i zaostøovací oblasti a zaostøovací oblasti. Èím dùle¾itìj¹í, tím pøesnìji.Nejlep¹í zaøízení musí být vybaveno pantografovým ramenem, které umo¾ní snadný a pøesný trend v jakékoliv mo¾né rovinì. Rameno by mìlo být zdobeno v ¹anci na zablokování, a to díky tomu, ¾e se jí bude pomalu vynechávat ve zvoleném smìru.