Kvalifikace profesniho psychologa

V nových èasech má profesi psychologa velký význam. Jakmile byla náv¹tìva psychologa pro nás velmi hanebná, skryli jsme tuto skuteènost pøed ostatními. V souèasné dobì si spoleènost uvìdomuje výhody psychologa. Tato skupina se pøesouvá do konkrétnìj¹í skupiny, která kontaktuje poradce tohoto specialisty. Nicménì ne ka¾dý ví, co psycholog dìlá. Bohu¾el, dokud tato profese není obvykle zamìòována s následujícími profesemi, proto¾e du¹evní zdraví lidí má mnoho specialistù, jako je psychiatr nebo terapeut. Co tedy odli¹uje profesi psychologa od jiných profesí?

Tato profese se opírá pøedev¹ím o poskytování psychologických slu¾eb, zejména o psychologické hodnocení, posuzování a hodnocení a poskytování psychologického poradenství. Abyste se stali psychologem, musíte nejprve získat magisterský titul v oboru psychologie, absolvovat stá¾ a musíte být pøijati na seznam psychologù Regionální komory psychologù.Psycholog je povolání veøejné dùvìry, které od osoby, která tuto profesi vyrábí, vy¾aduje profesionalitu, ale také bezchybný charakter, který bude pracovat pøi naplòování práce v souladu s normami profesní etiky. Psycholog je osoba, která se zamìøuje na poskytování pomoci a podporu lidem, kteøí ho v urèitém okam¾iku chtìjí. Spoleènost vìøí lidem, kteøí slou¾í profesím dùvìry veøejnosti. Tyto ¾eny by proto mìly být solidní, proto¾e je to jen od nich, ¾e podléhají zdraví a ¾ivotùm jiných lidí.Psycholog je také svobodné povolání, které se vyznaèuje vysokou kvalifikací a kompetencemi, jako¾ i anga¾ovaností v budované práci.My, obyèejní obyèejní lidé èasto identifikujeme psychology s psychiatrem. Lidé, kteøí tuto profesi pí¹í, se o ni zajímají, ale mìlo by být, ¾e mají zcela jiné kompetence. Za zmínku také stojí, ¾e psychiatr neustále spolupracuje s psychologem, co¾ je nepochybnì pøíèinou zmatku tìchto profesí dùvìry veøejnosti ze strany jiných lidí.