Levy slicer

Krájeè 612p magic je vhodným zaøízením pro øezání v¹ech druhù potravin. Je také u¾iteèné pro výrobu mìkkých výrobkù, jako je nìjaká zelenina, a jednodu¹e jako sýr. Dobré a pøesné provedení zaji¹»ují dlouhou a snadnou obsluhu. Konstrukce stroje umo¾òuje zachování prùhlednosti a fungování v¹ech sanitárních doporuèení. Samotná slu¾ba je automatická a snadná, co¾ umo¾òuje, aby byl druhý zamìstnanec ji¾ vykonáván v rámci svých stávajících povinností.

Technické parametry krájeèe 612p kouzel jsou:- rozmìry 635 x 500 x 495 mm- tøída zabezpeèení je IP33- hmotnost pøístroje 39 kg- tlou¹»ka øezu od 0 do 28 mm- krmný stùl 300 x 250 mm- 250 W výkon motoru- délka no¾e no¾e 300 mm

Krájeè se dìlí ve dvou skupinách.Standardní verze je vybavena spou¹tìcími tlaèítky a automatickým mechanismem pro vypnutí no¾e v pøípadì problémù se sí»ovým napìtím.Krájeè kouzelníka má ochranu proti náhodnému zapnutí. Snímaè v zaøízení rozpozná nesprávnou instalaci krytu no¾e. Díky tomu nedochází k dal¹ímu zapnutí, co¾ chrání obsluhu.Denní údr¾ba není slo¾itá a støednì rychlá. Okam¾itì po opu¹tìní práce dùkladnì vyèistìte zaøízení od trosky jako tuk nebo drobky. Ka¾dý prvek jako zásobník, kryt no¾e lze snadno vyjmout, není tøeba pou¾ívat ¾ádné nástroje k poslednímu.Krájeè bude také pracovat v krat¹ích obchodech i ve støednì velkých zaøízeních, kde je zpracování pøedmìtù na mírné úrovni.Cena 612p kouzelného krájeèe je zhruba 4500 PLN brutto.Krájeè je vhodný pro náhradní díly za jednoduché ceny. Zaøízení je slo¾eno z mnoha faktorù, které lze specifikovat v pøípadì po¹kození nebo selhání.Tím se sní¾í dlouhá ¾ivotnost modelu.