Mikroskop s optickym technologickym stereoskopem

Nouzové osvìtlení v bytech a pracovních domech kromì veøejných budov pova¾uje za úlohu, která nám pomáhá dostat se z domu, kdy¾ je tma temná, kde je hrozba a tradièní osvìtlení nepùsobí z rùzných dùvodù.Podle pøedpisù musí být ka¾dý dùm vybaven nouzovým osvìtlením, pokud je ka¾dý den v centru více ne¾ 5 ¾en.

Nouzové svìtelné zdroje musí zajistit, aby úniková cesta byla nalezena nejen ve formì, kdy je tma, ale i kdy¾ do domu vnikne velký vír kouøe. Nouzová svítilna musí ukazovat záchranu osob, plynové masky a hasicí zaøízení.Nouzová svítidla by mìla být v souladu s pøedpisy pravidelnì kontrolována pro znièení nebo vyhoøení ¾havicích ¾árovek. Kontrolní lampy jsou vyhodnocovány výrobcem a na¹e vládní naøízení øíkají, ¾e takový úèet nemù¾e pracovat ménì ne¾ jednou za rok. Ka¾dých nìkolikrát za rok je u¾iteèné zkontrolovat, zda svítidla nebyla po¹kozena, a zda nejsou baterie, které pohání nouzové osvìtlení, po¹kozené, navlhèené nebo nové. Je tøeba kontrolovat práci celé osvìtlovací organizace jednou za rok. Dospìlí pro údr¾bu budovy by mìli rovnì¾ mìøit intenzitu svìtla v ohro¾ení a vytvoøit jednou za rok protokol o existenci nouzového osvìtlení.Nouzová svítidla nejsou provádìna, ale v reálných kanceláøských budovách a metodách, ale nìkteøí lidé pou¾ívají takové svìtlo ve svých domovech. I kdy¾ je ztraceno, ¾e ka¾dý by mìl znát cestu v bloku, pak kdy¾ se stane nìco ¹patného, vypukne oheò a vìc spadne na èlovìka, a pak najednou najde jednoduchou metodu øe¹ení, která je tak zøejmá. Osvìtlovací ¾árovky jsou zdaleka nepou¾ívány s nízkonapì»ovými LED ¾árovkami, av¹ak záøivky a ¾árovkové osvìtlení budou také fungovat. Ceny takového zpùsobu nouzového osvìtlení vy¾adují od kvality pou¾itých výrobkù a ega tolik ¾árovek a bodù svìtla, které chceme v zaøízení dosáhnout. Nouzové osvìtlení je obvykle uspoøádáno na nejzákladnìj¹ích místech, jako jsou vstupní dveøe, schody, koupelna a lék na støechu. Lidé, kteøí mají v domì hasicí pøístroje, by mìli po¾ární hasicí pøístroje osvìtlovat nouzovými ¾árovkami. Ve skuteènosti je oba osvìtlení øe¹ení na terase, pokud z terasy mù¾ete jít venku.