Mobilni zaoizeni 2015

Nové mobilní zaøízení byly pouze doménou jednotlivých zákazníkù. V souèasné dobì se stále více rozhoduje vyu¾ít v zájmu. Díky dynamicky rostoucímu prodeji smartphonù se mìní i potøeby obchodních zákazníkù. Urèuje tedy, jakým smìrem se øídí moderní IT øe¹ení urèená podnikùm.

Spoleènosti, které zamìstnávají systémy erp, stále èastìji ¾ádají výrobce tohoto softwaru o mo¾nost pou¾ití prostøednictvím mobilních zaøízení. Pou¾ívání inteligentních telefonù je mimoøádnì u¾iteèné pøi shroma¾ïování objednávek. Toto øe¹ení zamìstnávají zamìstnanci, kteøí jsou nuceni cestovat populárnì. Ve velké metodì zkontrolujte typová data bìhem období. Mobilní systémy tvoøí poslední princip jako standardní programy erp. Jediným rozdílem je rozhraní, které je pøizpùsobeno mobilním zaøízením. Pøíklad øe¹ení, které tento standard poskytuje, je program comarch erp altum. Hledá popravu pøedev¹ím v bì¾né i èetných servisních a komerèních podnicích. Mobilní erp systémy pou¾ívají dvì mo¾nosti kontaktu k urèitým. První z nich je speciálnì napsaná aplikace pro smartphony. Pøed pou¾itím je nutné jej zapsat a nainstalovat. Pøístup k datùm je po pøihlá¹ení k døíve vytvoøenému úètu. Dal¹í mo¾ností je kontakt pøes internetový prohlí¾eè. V tomto pøípadì se musíte pouze pøihlásit do systému - není potøeba ¾ádný speciální program. Stojí za zmínku, ¾e aplikace na mobilním pøístroji bude neustále aktualizována na nejrùznìj¹í mo¾nosti. To pomù¾e pøedejít mnoha nepøíjemným událostem. Comarch erp altum má mnoho velkých modulù, díky nim¾ tento software objeví aplikace témìø v ka¾dém poli. Poèínaje financí a úèetnictvím, logikou a øízením lidských zdrojù.