Modelovani voskovych vlasu

Mùj bratranec miluje hrát si s vlasy, mù¾ete ji házet celé hodiny a taky ji èistit. To je také opravdu vstøebává, ¾e pokud budete potøebovat celou vìc, aby vypadala perfektnì, jeden mù¾e zlep¹it jeden cop ¹estkrát, nìjaký èas uvedení na kartáè na vlasy zaøízení, nebo vkládání klipù. Nejvíc tou¾í po ¹kolních brýlích a provádí je. Její nedávné stvoøení královny Scurvy existovalo pøi originálu a vy¾adovalo dokonalý úèes a obleèení. Mama zpoèátku vyprskla své malé copánky se stuhami, které se k nim pøipojovaly. Po chvíli, vynikající mladý mu¾ øekl ne, ne, ne jednou. Takhle budu ve øízených vlasech ... a zaèalo to. Ètyøicet pìt minut natáèení pøi jejich tvorbì. Vypadala aristokraticky jako významná královna. Teprve tehdy, kdy¾ je s aristokraty, pak rychle zmìnila názor. Ne vèetnì skuteènosti, ¾e od zaèátku pøedstavení uplynuly témìø dvì hodiny. Neèekanì ... zcela zmìnil koncept, a ve svém projevu to bylo víceménì jako "nieeee, já opravdu nechci, nemám nic pøipomínat aristokrata, co je spousta její otrokynì". Po¾adovala nový úèes, uspoøádala vlasy v perspektivì plné koky. Samozøejmì, jak ji¾ bylo øeèeno, jsme ji¾ kvalifikovaní v tvarování vlasù, tak¾e poslední ve stejné dobì ¹el zvlá¹» rychle. Její matka z mé strany a dal¹ích dvacet bylo dokonèeno za dvacet minut.

https://duo-shampoo.eu/cz/

Nejlep¹í úèesy pro holky