Nebezpeei prachu z hliniku

Továrny jsou místa, kde jsou z hlavní suroviny vytvoøeny bì¾né domácí potøeby, co¾ je pravdìpodobnì kámen, písek, polymery, chemikálie, kovy a mnoho dal¹ích. Èísla tìchto materiálù jsou v tisících a dokonce i stovky tisíc dennì.

Bìhem obrábìní v¹ech produktù se odpad v podstatì plýtvá do specifických nádob, které se pak vyprázdní a odpad se likviduje. Nicménì bìhem takového øezání, napøíklad ¾ulové desky, je skvìlé procházet vzduchem do velké míry prachu. Je to tak jemnì rozemletá, ¾e dokonce ani na¹e nosní dutina, specializovaná na zachycování malých prachových èástic, neexistuje bìhem tohoto období kontaminace a ka¾dý den zamìstnanec, který provádí bì¾né výrobní èinnosti, vdechne bezpoèet takových prachù. Mohou mu pøímo ublí¾it, zpùsobí ka¹el nebo alergickou reakci, ale nejèastìji se zneèi¹»uje tìlem prachem pouze po deseti nebo dvaceti letech praxe v konkrétním domì v blízkých podmínkách. Jedná se o odborníka s onemocnìním plic nebo ¾aludku nebo jiným, v závislosti na tom, kde napadl prach, a zji¹»ujeme, ¾e na¹e onemocnìní se v tomto okam¾iku projevují.

Takové zále¾itosti jsou bohu¾el hodnì, ale nyní jim mù¾eme úèinnì zabránit. Instalace odpra¹ovacích systémù, tj. Systému odpra¹ování v továrnách vystavených ¹kodlivým úèinkùm jakéhokoli zneèi¹tìní, urèitì problém minimalizuje. Ve skuteènosti je takový systém propagován ke v¹emu v prùmyslu bez jakéhokoli dùvodu pro sílu zneèi¹tìní. Je známo, ¾e v ocelárnách bude mnohem vìt¹í mno¾ství výparù a mùry ne¾ v polystyrenové továrnì, av¹ak u nìkterých dal¹ích rostlin se lidé vystavují ¹kodlivým úèinkùm zneèi¹tìní, aèkoli v odli¹ném stylu a v pùvodní koncentraci.

Pokud jsme podnikatelé a my jsme továrna, mìli bychom pøemý¹let o zpùsobu odprá¹ení pøed tím, ne¾ hygienická slu¾ba provádí náhodnou péèi a nás nutí ji nainstalovat pod hrozbu likvidace domu. Samozøejmì bude spojeno s náklady na nákup a montá¾ filtraèního systému, navíc bude moci ¾ít s náklady na modernizaci haly, na které je instalován stávající. Zdraví lidí je v¹ak snadno cenou, za kterou je tøeba investovat, a kdy to bude a bude muset udìlat stejnì.