Negativni emoce v socialni reklami

Ka¾dý z nás má nìkdy hor¹í okam¾iky v údr¾bì, nìkdy v depresi nebo strachu. Tyto postavy jsou èasto výsledkem negativních a stresujících událostí ve va¹em bytì, pro které nemáme ponìtí. Smrt milované osoby, ztráta pøítele, rozvod, nemoc, ztráta nebo zmìna práce - dùvody du¹evního ¹patného pocitu mohou být opravdu hodnì. Je pravda, ¾e pod vlivem takových vìcí se cítíme ohromeni, depresivní a obtí¾ní. Konec koncù, takový stát by mìl projít sám nebo do moci plynutí èasu døíve èi pozdìji. Jak vytvoøit, pokud se to nestane?

Cítíte se neustále depresivní a ohromení, ¹patné nálady jsou neustále týdny? Myslíte si, ztratit vztahy se svými pøáteli nebo zanedbávat své cíle? Pamatujte, ¾e ne ka¾dá rána se sama hojí. Nìkdy bychom mìli mít odbornou pomoc - na tom není nic ¹patného. Kdy¾ úèinky negativních událostí pøevzaly kontrolu nad va¹ím bytem, mù¾e být nápomocna klinika du¹evního zdraví.

Psychologové, psychiatøi, sexuologové a psychoterapeuti pracují na pozadí psychiatrické kliniky. Mù¾ete reprezentovat jejich profesionální servis a pomoc s jejich postavami. Na rozdíl od hovorového názoru, slu¾by tìchto odborníkù nejsou vyhrazeny pouze pro osoby s vá¾nou du¹evní nemocí - naopak - ka¾dý, kdo je unavený jakýmkoliv problémem v psychologické sféøe, by tam mìl být hlá¹en - i kdy¾ symptomy nejsou pøíli¹ záva¾né. Nedodr¾ení ¹patného stavu nás mù¾e vést k rozvoji nemocí, jako je deprese a neuróza. Výraznì redukují byt pacienta, a pøesto¾e jsou zcela vyléèitelné, léèba mù¾e trvat tak dlouho.

Pøi brzké náv¹tìvì na klinice du¹evního zdraví budete doufat, ¾e se na konzultaèním setkání setkáte s psychologem. Taková schùzka je pøipravena uèinit diagnózu, poskytnout pomoc a urèit dal¹í akce, kterými mù¾e být napøíklad pøedání psychiatrovi nebo provedení psychoterapie u lékaøe.