Poirozene vlasy 60 cm

Mùj neteø si rád hraje s vlasy, mù¾ete ji drá¾dit po celé dny a vyèesat si vlasy. Zároveò je správnì zapojena, ¾e pokud chci, aby v¹echno vypadalo hezky, mohu zaøídit jeden prstík asi tucetkrát, nìkdy pøidávat vlasové doplòky nebo se na nì tyèí. Má rád nejvíce ¹kolní práci a pøipravuje se na nì. Její nové stvoøení Queen of Mischief bylo a bylo zábavné a ona musela mít perfektní úèes a obleèení. Zpoèátku matka mìla své malé copánky s luky pøipojenými k nim. Pozdìji tato krásná holèièka øekla ne, ne a ne jednou. Budu vypadat hezèí v kudrnaté vlasy .... tak to zaèalo. Ètyøicet pìt minut vedení také jejich cvièení. Vypadala krásnì jako dùle¾itá královna. Nicménì, stejnì jako s princeznami, rychle zmìnila názor. Nemluvì o poslední dobì, kdy uplynulo více ne¾ dvì hodiny od zaèátku pøedstavení. Neoèekávanì .... úplnì zmìnila koncept a ve svém projevu to bylo ménì "ne, já se mi to nelíbí, vùbec si nepamatuji nic jako královna, nanejvý¹ její man¾elka." Po¾ádala o nový úèes, její vlasy se rozøezaly z pohledu plnìné koky. Proto¾e, jak to bylo døíve vytvoøeno, nyní máme pøechod pøi øezání vlasù, tohle úplnì ¹lo velmi rychle. Její matka, na jedné stranì, od dal¹í, i za pár minut, byla v¹echna.

Zde mù¾eme najít sponky