Pokladni dla ba

Více ne¾ dva tisíce výbuchù hoølavých látek, prachu a plynù roènì probíhají v Evropì, èím¾ dochází ke znièení strojního zaøízení, po¹kození nábytku a budov a zøídka i ke ztrátì lidského ¾ivota. Výbuch mù¾e vést k výbu¹né atmosféøe vyplývající ze situace, kdy je zapsána smìs smìsi vzduchu, hoølavých plynù, páry nebo jemných èástic, které se uskuteèòují a uchovávají v pøítomnosti kyslíku. Nejvìt¹í hrozbou výbu¹né atmosféry je obvykle v chemických továrnách, nádr¾ích, rafineriích, elektrárnách, lakovnách, stanicích pro úpravu vody a námoøních pøístavech na leti¹tích.Smìrnice ATEX byla vytvoøena jako dobrovolné pravidlo pro vybavení nabízené v evropské skupinì a pou¾ívané v pozadí, které je náchylné k nebezpeèí výbuchu. Od data akvizice k zachování smìrnice ATEX musí být v¹echna tato zaøízení certifikována ATEX a známá pøíslu¹ným symbolem. Smìrnice ATEX 94/9 / ES vy¾aduje, aby výrobci dodávali elektrická zaøízení, která by se zabývala potenciálnì výbu¹nou atmosférou, která má pouze odpovídající certifikát. Zamìstnanci v¹ak mají smìrnici ATEX 99/92 / ES, která specifikuje po¾adavky na zlep¹ení zdraví a bezpeènosti osob pracujících v prostøedí vystaveném výbuchu. Samotný princip ATEX 94/9 / EC je dán zaøízením se zdrojem vznícení, proto¾e v jejich pøípadì existuje mo¾nost elektrického výboje, vznik tiché elektøiny a extrémnìj¹í teploty. Pøesto¾e je smìrnice ATEX vá¾nou regulací, mezi pøínosy podøízenosti vpravo lze uvést:

zaji¹tìní bezpeènosti pracovních míst pro zamìstnance v prùmyslových zájmech,omezení ekonomických ztrát vyplývajících z pøípadných poruch nebo výpadkù v umìní,zaji¹tìní po¾adované kvality nástrojù pro komerèní nákup v zemi Evropské unie,koordinaci dùvìry a zdravotních slu¾eb a odpovìdných jednotek.