Pou ite zaoizeni pro stravovani pro rady

V polských domácnostech èasto najdete profesionální cateringové vybavení v restauracích. Pøíkladem mohou být módnìj¹í krájeèe. Jak mìní spoleènou roli v kuchyni?

Více èasuPou¾ívání speciálního krájeèe výraznì sni¾uje dobu pøípravy jídla. Namísto toho, abyste vyøezali ka¾dý kus masa, sýra nebo chleba, staèí jen pou¾ít poslední u¾iteèné zaøízení. Dìkuji, ¾e ranní sendvièe trvají dvakrát dlouho, ne¾ pøipomínají tradièní metodu. Pøíprava sendvièù pro celou rodinu se projeví pro jasnìj¹í výkon, nicménì nebude vy¾adovat zalo¾ení déle ne¾ nìkolik minut.

pøesnostKrájecí stroje umo¾òují ¹lehání surovin, které potøebujete. Pøíkladem je pravdìpodobnì krájeè, který také umo¾òuje nastavit tlou¹»ku øezù. Je to na¹e fantazie a potøeby, které urèují, zda pokrmy, které udìláme, budou øezeny silnì nebo tlustì. Tato pøesnost také ovlivòuje estetiku pokrmù. U¾ ¾ádné nerovnomìrnì nakrájené, nevzhledné sendvièe. Díky pou¾ití krájeèe budou v¹echny vyrobené materiály, jako by byly vyrobeny profesionálním ¹éfkuchaøem.

pøíchu»Existují produkty, jejich¾ krájení mù¾e nìkdy zpùsobit velké potí¾e. Tvrdý sýr nebo nìjaká zelenina èasto nedovolí, aby byly nakrájeny na malé plátky. V pøípadì mnoha jídel závisí chu» pøesnì na tlou¹»ce jejich slo¾ek. Toté¾ platí pro úspì¹nost pøípravy masa. Slicery budou nakupovat na øezání masa, vèetnì kosti, do silnice silnìj¹í a silnìj¹í sílu ne¾ ve starých formách. Co je toho hodnì, maso nakrájené na krájeèe ztrácí ménì energie, tak¾e se stane ¹»avnaté a chutné.

pohodlíMù¾eme øezat témìø v¹echna ovoce: sýr, maso, maso, zeleninu. Díky tomu mù¾eme lehce pøipravit polévky a dal¹í jídlo a saláty. Nebudeme muset investovat do katalogu slo¾itých no¾ù na sýry a tìla. Rovnì¾ je snadné øezat kosti a celer koøen pomocí øezaèky.