Prodej zpracovanych zemidilskych produktu 2015

Hledáme-li program, který nám bude slou¾it v procesech spojených s nákupem a prodejem zbo¾í a slu¾eb, pak pro nás enova pøipravila nìco speciálního. Demo program enova je testovací skupina, zku¹ební verze nejdùle¾itìj¹ího obchodního programu na na¹em trhu. Díky tomu neriskujeme nic, vstupujeme do programu bez jakýchkoliv následkù a pozdìji, pokud se nám to nelíbí, jednodu¹e ukonèíme spolupráci. Ale mo¾ná se nám to nelíbí.

Pøiná¹í ji nejobvyklej¹í odborníci, kteøí hrají v této spoleènosti, a záruku (potvrzenou atestacemi, kterou enova dává. Mù¾eme si pùjèit ze základních slu¾eb, jako je napøíklad daòová kniha, faktury, obchodní kniha a inventární kniha. Ne, ne v¹echno. Poskytujeme také dal¹í slu¾by, vèetnì elektronické bankovní výpisy, komunikace s tiskárnami èárového kódu Zebra nebo virtuální bankovní úèty. Nabídka zahrnuje desktopy hosta a re¾iséra.Ceník je ve vztahu k potøebám klienta, získáváme také dodavatelskou kartu, díky které budeme mít snadný pøístup k informacím o kontaktních údajích, obchodních podmínkách, èíslech bankovních úètù, otevøených osobách a seznamu dal¹ích nezbytných dokumentù. Ve stylu mù¾eme pøijímat nebo zadávat objednávky s mo¾ností rezervace skladového zbo¾í. Program má zabudované prvky analýz a zpráv. To také funguje skvìle v on-line prodeje, kdy¾ také v pravidelných stacionární obchod. Díky plánu mù¾eme také vydat mnoho zpùsobù materiálù bez obav o dobu jejich forem.Pokud provozujete obchod, spoleènost poskytující slu¾by musí pou¾ívat program enova. Va¹e kniha se stává tøikrát lehèí a budete z ní mít jen radost. Program pro vás udìlá hodnì, co¾ vám umo¾ní u¹etøit spoustu cenného èasu. Va¹e spoleènost bude velmi dobøe a budete se zvìdavostí poslouchat ¹ustìní penìz, které jste díky programu u¹etøili. Ka¾dý odpovìdný zamìstnavatel si vybere moudøe, tak¾e si vyberte program enova a va¹e práce se stane odpoèinkem.