Prvky systemu kolektivni bezpeenosti

Stroj, který bì¾í, pøedstavuje hrozbu pro zamìstnance, který ji obsluhuje. Z posledního smyslu bylo nutné instalovat bezpeènostní prvky do strojù pøi zachování výrobní kapacity. Komponenty a bezpeènostní systémy vyu¾ívají pøedev¹ím prùmyslové závody s dalekosáhlými prostøedky na zabezpeèení strojù a technologických rodin, výrobcù a partnerù technologických linek.

V Polsku je dokument upravující tuto otázku mimo jiné \ t Naøízení ministra hospodáøství ze dne 30. øíjna 2002 o minimálních bezpeènostních a hygienických po¾adavcích na pou¾ívání strojních zaøízení zamìstnanci pøi práci (Sbírka zákonù è. 191, bod 1596, ve znìní pozdìj¹ích pøedpisù. Právní pøedpisy a zákony stanoví, ¾e stroj by mìl být alespoò zaøízením pro nouzové zastavení, které umo¾ní odstranit nebezpeèí nebo se mu vyhnout. Výjimkou jsou stroje, u kterých bezpeènostní spínaè nesní¾í riziko, proto¾e nebude rozpoznávat my¹lenku na okam¾ik chování, který také nebrání hrozbì. Nejoblíbenìj¹ími spínaèi jsou: spínaèe a elektromagnetické blokování bezpeènosti strojù a technologických procesù, koncové spínaèe s bezpeènostní funkcí v potravináøském a farmaceutickém prùmyslu (vysoká pevnost a odolnost vùèi dùle¾itým pracovním podmínkám, magnetické bezpeènostní spínaèe a kódované spínaèe, no¾ní spínaèe. Bezpeènostní spínaè by mìl být instalován na platném a volném místì (v poklopech dveøí nebo ve dveøích, musí být oznaèen rozeznatelným postupem (èervená rukoje» na ¾lutém pozadí, aby bylo mo¾né stroj v co nejkrat¹ím èase zastavit. Zastavení stroje je na pøístroji, aby se pøede¹lo nehodám, sní¾ily se následky nehody a zároveò se zabránilo po¹kození stroje, kdy¾ je chùze chùze nemocná.