Psychoterapeut pro nfz rady

Pøíprava na absolvování povolání psychoterapeuta se provádí po ukonèení velkých studií v Polsku. Musíte dokonèit magisterský titul nebo lékaøské studium. Pak byste mìli nav¹tívit ¹kolu psychoterapie v Polsku. ©kola musí patøit ke stejným psychoterapeutickým spoleènostem registrovaným v Polsku.

©kola musí nabídnout práci ka¾dých 590 hodin praktických tøíd. Navíc se doporuèuje projít 100 hodinami va¹eho psychoterapeutického zá¾itku. Potøebné je více ne¾ 50 hodin dohledu a 360 hodin praxe. K tomu, aby se psychoterapeut stal psychoterapeutem, je tøeba dva roky projít psychoterapeutickou praxí, musí být ukonèen pod dohledem bìhem ètyøletého tréninku.Po absolvování psychoterapeutické ¹koly by certifikaèní zkou¹ka mìla být vrácena do spoleènosti, do které ¹kola patøila.Lidé, kteøí se o to starají, kdy¾ se stanou psychoterapeutky v Polsku, by si v¹ak mìli být vìdomi toho, ¾e bez ohledu na specifickou cestu, kterou podniknou, je dùle¾ité mít bohaté portfolio a ètyøi roky zdarma, které mohou být v projektu vyu¾ity k získání pøíslu¹ných certifikátù, lékaøskou pomoc.Ka¾dý psychoterapeut by mìl znát psychopatologii, mìl by také vìdìt, na co se spoléhají rùzné terapeutické pøístupy, a také mít znalosti o právu upravujícího pravidla psychoterapie.Osvìdèení je získáno jednou a èas od èasu by mìlo být prodlou¾eno, zatímco na tomto konci je nutné dal¹í vzdìlávání. Aby bylo mo¾né osvìdèení prodlou¾it, doporuèuje se pøedlo¾it doklady, které prokazují, ¾e za posledních 5 let po obdr¾ení certifikátu nebo prodlou¾ení certifikátu provedl velký poèet hodin psychoterapie. Je nezbytné a nesmrtelné, ¾e jsme byli pod dohledem 5 let. Také musíte jít na ¹kolení pro konverzace. Je to povolání vy¾adující konstantní zamìøení koncentrace a koncentraci.