Remy vlasy

Moje sestra zvlá¹tì ráda hraje s vlasy, mù¾ete ji hodit hodinu a vyèistit ji. To je také absorbováno v tom, ¾e chtìjí, aby v¹echno vypadalo perfektnì, jeden mù¾e zlep¹it jeden prýmek pìtkrát, nìkdy uvedení vlasové doplòky na nì, nebo kolíky na nì. Nejvíce drahé ¹kolní pøedstavení a konèící se s nimi. Její nové stvoøení Princess Scent bylo také originální a musela mít perfektní úèes a ¹aty. Na zaèátku se maminka zamotala v párech pásù, které se v nich nacházely. Po chvilce okouzlující dívka øekla ne, ne, ne jednou. Bude to vypadat hezèí v øízených vlasech ... a zaèalo to. Polovina hodin øízení a jejich modelování. Vypadala skvìle jako skuteèná princezna. A kdy¾ byla s aristokrati, rychle zmìnila názor. Bez obav o poslední, uplynulo asi dvì hodiny od poèátku skladby. Najednou ... úplnì zmìnila koncept a v jejím jazyce to zní trochu víc, ne, to se mi nelíbí, nepamatuji si nic na cestì princezny, jaká je její podøízená. " Po¾ádala o nový úèes, slo¾ené vlasy v bytích plné koky. Samozøejmì, kdy¾ si stvoøila svatbu, máme nyní dovednost, aby si její vlasy, tak¾e tentokrát jsme byli zvlá¹» dobøe. Její matka na jedné stranì od nového, a za pár okam¾ikù byla ochotná.