Restaurace osme kolonie

Máte vlastní restauraci nebo nové místo s nabídkou jídel nebo nápojù? Pøekvapuje vás, jaký typ zisku zvý¹it? Dobrou investicí bude vyu¾ití inovativních IT øe¹ení, která budou mít pozitivní dopad na va¹i restauraci. Vydìláváme v poøádku, kdy¾ podnik, který chce na námìstí reálnì soutì¾it, musí mít vlastní webovou stránku. Internetová stránka, kde zákazník mù¾e najít pouze nabídku, popis prostor a umístìní, je v¹ak pøíli¹ málo.

Vynikající nápad, který bude mít pozitivní dopad na výsledky, je dát zákazníkovi mo¾nost dodat objednávku prostøednictvím internetu. Vytvoøení speciální aplikace nepochybnì ovlivní komfort zákazníkù díky tomu, ¾e jsou nyní schopni pracovat na objednávkách va¹ich slu¾eb z rodinných prostor. Dal¹í èástí, kde mù¾ete vyu¾ít gastronomický program, je správa Va¹eho domova. Mo¾nosti jsou zde obrovské. Od programù, které pøicházejí na vy¾ádání v jídelnì, a¾ po øadu øe¹ení, která se promítají do komunikace v souboru. Zamìøme se nyní na první skupinu programù. Software pro správu výraznì urychluje rùzné zpùsoby vypoøádání. Nebude to rychlá situace, kdy jste ztratili jednu platnou fakturu za zakoupené zbo¾í. Stovky dokumentù, s nimi¾ se budete ka¾dý den úèastnit, budou kdykoli plnì sledovány, ani¾ by k nim zaèalo pøistupovat. Dal¹ím øe¹ením, které mù¾ete vyu¾ít v na¹í restauraci, je zpùsob rezervace. Díky tomuto softwaru budete moci naplánovat umístìní svých zamìstnancù v místnosti bez zbyteèných problémù, a to i mnoho týdnù dopøedu. Nová øe¹ení vyu¾ívaná gastronomickými zaøízeními jsou napøíklad lep¹í komunikace mezi èí¹níky a kuchyní. Prostøednictvím dotykové obrazovky mù¾e èí¹ník na pokladnì okam¾itì informovat kuchyni o jídle, co se má udìlat, díky tomu investujete vèas a klient èeká na na¹e jídlo. Jednoduchost øe¹ení je nesmírnì dùle¾itá ve v¹ech uvedených výstupech. Je proto obzvlá¹tì dùle¾ité, proto¾e lidé pracující na tomto standardním programu nemusí nutnì mít vysokou kvalifikaci IT. Navzdory nízké slo¾itosti tohoto typu softwaru je mimoøádnì efektivní, ale jistì pozitivnì ovlivní va¹e zisky a ¹etøí èas.