Smirnice eu o nakladani s odpady

Smìrnice ATEX ve vlastním právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Platí pro datové produkty pro akce v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky nejen pro bezpeènost, ale i pro zdravotní péèi. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Z hlediska ustanovení uva¾ovaného normativního aktu je úroveò zaji¹tìní, jako¾ i posuzovací postupy s ním spojené, do znaèné míry podmínìny stupnìm ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, ve kterém bude speciální vybavení probíhat.Smìrnice ATEX stanoví pøísné po¾adavky, které musí splòovat specifický výrobek, abych mohl být spojen s potenciálnì výbu¹nou atmosférou. Jaké zóny v¹ak máte na mysli? Pøedev¹ím zde hovoøíme o dolech z èerného uhlí, kde je vysoká pravdìpodobnost výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX má podrobné rozlo¾ení zaøízení na lanì. Jsou to dva. V centrální tøídì jsou zaøízení, která jsou dána v dùlním podzemí také v prostorách, které mohou existovat s nebezpeèím výbuchu metanu. Druhá skupina se týká zaøízení, která se pou¾ívají na jiných místech a která mohou být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví základní obecné po¾adavky na osoby, které vydìlávají peníze v oblastech výbuchu metanu / uhlí. Na druhou stranu jsou v harmonizovaných dílech snadno objevitelné citlivìj¹í po¾adavky.

Mìjte na pamìti, ¾e zaøízení schválená pro práci v prostøedí s nebezpeèím výbuchu by mìla být oznaèena znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být uvedeno za znaèkou, která by mìla být jednoznaèná, viditelná, neznièitelná a èitelná.

Notifikaèní orgán zkoumá ovládací prvky nebo zaøízení celého tìla, aby koneènì zajistil spolupráci se stávajícími návrhy a po¾adavky smìrnice. Je tøeba také pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou smìrnicí ATEX 2014/34 / EU.