Standardy zabezpeeeni informaci

Prostero

Stále èastìji øe¹it událost v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví je tì¾ba ATEX prach se odsávání prachu podle informací ATEX (z anglického atmosféøe ohro¾ené výbuchem. & Nbsp; Smìrnice ATEX je právní dokument Evropské unie, který vypráví o normách, které je potøeba provést produkty podávané v prostøedí s nebezpeèím výbuchu, zejména vystaveny na zaèátku.

V souèasné dobì by ve¹kerá zaøízení na konci ¾ivotnosti v Evropské unii mìla být nebezpeèná pro spolupráci s radou ATEX. Za prvé, spoleènost ATEX ukládá typ pou¾itých materiálù, stejnì jako pou¾itou konstrukci. Pøístroje, které tuto smìrnici uèinily, jsou oznaèeny znaèkou CE. Je odpovìdností výrobce klasifikovat rizika a pøiøadit oznaèení pro daný výrobek. Sbìraèe prachu jsou zaøízení ¹iroce pou¾ívaná v prùmyslu. Pou¾ívají se hlavnì k èi¹tìní jemných prachových èástic. Mimo jiné se hrají bìhem kovoobrábìní pøi brou¹ení, dokonèování odlitkù, pískování, le¹tìní. Sbìraèe prachu se také pou¾ívají pro zpracování døeva, konkrétnìji pro odsávání prachu a pro manipulaci s prá¹kovými materiály, zejména chemickými prá¹ky. Existuje celá procedura pro posouzení shody výsledkù v souvislosti s bezpeèností výbuchu. Toto hodnocení obvykle provádí nezávislý oznámený subjekt. V dobì posuzování shody je vytvoøena ve¹kerá technická dokumentace, která obsahuje seznam smìrnic, se kterými je zaøízení tiché, seznam dokumentù, které byly zohlednìny bìhem práce zaøízení. Do dokumentace o vínì by mìly být zahrnuty také následující informace: pevnost a kategorie zaøízení, maximální povrchová teplota zaøízení, pou¾itá ochrana proti výbuchu. Spoleènost ATEX by mìla být pøizpùsobena po¾adavkùm velkého podniku a mìla by se dostat na okraj svých dobrých a logistických a personálních nabídek. Náklady na pou¾ívání smìrnice ATEX jsou pomìrnì jednoduché ve srovnání s hrozbami zpùsobenými výbuchy.