Statickou a dynamickou stranku

Statická elektøina je extrémnì drastická také v v¹udypøítomném obsahu. Jeho výboje, zejména v atmosféøe s rizikem výbuchu, vysílají vedle výbuchu jiskry. Ka¾doroènì se v Evropì spojuje a¾ 400 událostí spojených s elektrostatickým výbojem, v¾dy jim lze bì¾nì zabránit pou¾itím jednoduchých nástrojù a technologií, které jsou bezpeèné a obecnì dostupné.

K uzemnìní vzdìlaný a shromá¾dí se v prùbìhu prùmyslových nádr¾í musí být, kontejnery, cysternom poskytují elektrostatické uzemnìní, elektrostatické nebo uzemnìní. Mìl by být pou¾it k té budovì silný nový terminál a spolehlivé pøipojení chránìných nádobí peèlivì vybraných kabelem, pøipravený nést elektrický náboj k vá¾nému uzemnìní. Dùvodem je pøíjemné integrace do vodièe, a to v typy programù výroby zbo¾í, jako jsou barvy, pryskyøic, nátìrových hmot, rozpou¹tìdel a výbu¹ninami se èasto vyskytuje pøípad, ve kterém zpracovávací prvky, míchání nebo nádoby na tyto látky mohou pøedstavovat pota¾enou více vrstev nebo rzi. Vzhledem k vý¹e uvedenému oslabují provoz terminálù nebo nové uzemòovací formy pou¾ívané kanceláøemi. Podle smìrnic ATEX musí uzemòovací terminály splòovat øadu po¾adavkù, aby bylo mo¾né kombinovat rizika výbuchu v prostorech. Nelze je pokrýt materiálem, který vede k èastému zapálení v èastých podmínkách.V nebezpeèných prostorách s velkým nebezpeèím vznícení a výbuchu jsou nutné pravidelné kontroly stavu zaøízení, které má být uzemnìno. Pøi úspì¹ném vykoøis»ování, vzniku koroze a mechanickému po¹kození mù¾e dojít k defektu a úniku systémù do produktu, který pøestane fungovat. Je to pøímá hrozba pro zamìstnance a jakoukoli rostlinu. Díky vývoji technologie je nyní stále èastìj¹í setkání se statickými uzemòovacími systémy, které jsou vestavìným øídícím systémem. Jsou vybaveny mìøidly a blokovacími prvky, které zabraòují vznícení.Musíme si uvìdomit, ¾e ve vývoji metody a umìní, v dobì ovlivòování vývoje prodeje a obratu, je ve¹kerá technologie zamìøena na stále vìt¹í a efektivnìj¹í výrobní metody. Zvý¹ený pohyb zpùsobuje pøirozený nárùst poètu generovaných elektrostatických nábojù, co¾ vede k následným výbojùm. To je ¾ivot hosta a tlak na nìj jako nejpravdivìj¹í výsledek ohro¾uje bezpeènost jeho.