Stranka s ruskym poekladem

Pokud pøemý¹líme o tom, které studie bychom si mìli vybrat, pojïme se zamyslet nad na¹imi vlastními dovednostmi, stejnì jako nad ¹ancemi na vypracování dobré profese. Napøíklad práce tlumoèníka je jednou z nejzajímavìj¹ích akcí. ®ena na takovém pøístupu mù¾e ¾ít opravdu velké mno¾ství penìz. Jak se stát takovým pøekladatelem?

Ne¾ zaèneme provozovat první pøeklady pro firmy, je obvyklé, ¾e musíme získat dobrou pøípravu. Na zaèátku se rozhodneme, s jakým stylem se budeme zabývat. Pojïme si polo¾it ten, který nás opravdu zajímá. Díky tomu nebude pole pro nás naprosto nepøíjemné. Jediným z tìchto jazykù je urèitì napøíklad angliètina. Pokud to chceme brát vá¾nì, pøihlaste se ke studiu anglické filologie. Ji¾ po tøech letech studia získáme presti¾ní titul BA. Neuspokojujme se na vavøínech. Chceme-li skuteènì dìlat v¹echny druhy pøekladù pro firmy, mìli bychom se také rozhodnout pøipravit se na konkrétní specializaci. To je samozøejmì pøekladatelská specializace. Díky tomu se budeme moci nauèit mnoho cenných vìcí. Zjistíme, v jaké formì je nejlep¹í zpùsob, jak pøelo¾it v¹echny typy textù a dokumentù. Va¹e znalosti budeme moci také vyzkou¹et v praxi. V krizi musíte nìkdy pøipravit práci nebo úkol v jakémkoli studiu a také absolvovat stá¾e. Kdy¾ se zamìøíme na pøekladový bod, na¹e cvièení budou pravdìpodobnì zahrnovat provádìní pøekladù z jiných odvìtví. Tyto vìci dáme na¹im uèitelùm pozdìji a za¾ijí je. Díky tomu zjistíme, v jakých situacích dìláme spoustu chyb, ale pozdìji se tomu budeme moci vyhnout.

Tak¾e teï, v jednotlivých studiích, bychom se mìli rozhlí¾et po na¹í první práci. Je to díky ní, ¾e zabereme na¹i první, cennou zku¹enost. I kdy¾ najdeme svobodnou práci, z toho se nedìlejte. Takové dobrovolnictví nás mù¾e hodnì nauèit. A kdy¾ získáme cenné zku¹enosti, napí¹eme je do ¾ivotopisu a budeme moci zaèít hledat efektivnìj¹í práci. Urèitì tak najdeme ideální místo pro sebe.