Vedeni zaznamu o silnicich

Povinnost uchovávat záznamy prostøednictvím internetového zaøízení jako finanèní instituce ve dvacátém sedmnáctém roce se bude zabývat v¹emi podnikateli, kteøí provádìjí hospodáøskou kampaò a prodávají na¹e èisté a slu¾by subjektùm bez registrované obchodní èinnosti i pro zemìdìlce s pau¹ální sazbou. Zmìny v pokladnách jsou organizovány postupnì.

V roce 2015 svìøena zákonodárce zru¹il provozovatelùm výjimku z vedení elektronických záznamù subjektù, mezi nimi¾ vidìl do oèí bijící poru¹ení. Kvùli tìmto poru¹ením podhodnocování hlavnì skuteèného názvu obchodní práce tak, aby se ve¹ly do dvaceti tisíc obìhu úspìch, který nebyl následován povinnosti vést záznamy po¾ehná a pomù¾e POSNET v hotovosti a vydání stvrzenky pøes nìj. Industries, které jsou s nejvìt¹í pravdìpodobností rozpoznat tento standardní èin, podle ministerstva financí o zpùsobech automobilù, diagnostické stanice vozidel, lékaøi, zubaøi, kadeønictví a provozovaných jídelen v oblasti vzdìlávání a øízeny tìmito institucemi. Zákonodárce rovnì¾ tvrdí, ¾e záznam obratu v¹ech subjektù, které poskytují slu¾by pro spotøebitele, ani¾ by registrovaných finanèních aktivit i pro zemìdìlce pau¹álu je nezbytným krokem ke zvý¹ení transparentnosti a atraktivitu na trhu a poskytují jemnìj¹í a snadnìji uplatòovat svá práva pøed spotøebitele soudu. Spolu s ètvrtém odstavci tohoto naøízení, jak je uvedeno, instituce vykonávající slu¾by v této zále¾itosti mìnících pneumatik, otázek a technických kontrol a daòovými poradci, kadeønictví a kosmetièek byli nuceni instalovat rychle pokladnu spolu s prvním lednem, 2017. V tìchto pøípadech, podnikatelé nejsou zahrnuty do ustanovení zvlá¹tního èasu, který se rovná dvou mìsícù od lhùty dojde k pøekroèení dvacet tisíc dobré nainstalovat pokladnu.