Ventilaeni klimatizace

Nesprávná montá¾ a centrální odsávání vakua zpùsobuje velké riziko výbuchu. & Nbsp; proto musí být provedena v souladu s platnými normami zavedených v principu tzv ATEX & nbsp ka¾dé zaøízení;. Instalaci ATEX.

Identifikace a posouzení rizika výbuchuAbychom si vybrali dobré formy ochrany zaøízení pøed výbuchem, musíme identifikovat a také rozpoznat jeho nejcitlivìj¹í body. V souèasné slu¾bì provádíme tzv vyhodnocení výbu¹ného rizika v dobì provádìní. Tato skuteènost je sbírkou v¹ech doporuèení pro spoleènost, která pøebírá projekt. Po jejich pou¾ití bude pro aplikaci pøipraveno závìreèné hodnocení rizika výbuchu nebo dokument ochrany proti výbuchu.

Sní¾ení rizika výbuchuNakonec se minimalizovalo riziko výbuchu ve vytvoøených systémech, tyto pøístupy se pou¾ívají jako antistatické nebo vodivých datové kazety pro filtraci, elektrických a neelektrických zaøízení ATEX, odpovídajícím kontrolní a mìøicí zem.

Minimalizace úèinkù výbuchuZ podstaty práce není mo¾né vylouèit riziko výbuchu na jednom konci. Proto je v souladu s po¾adavky obou smìrnic ATEX pou¾ita ochrana proti výbuchu v zaøízeních.

Dodávky prachu a centrálního vysávání jsou provádìny v týmu na klíè. Znamená to, ¾e specialisté pøebírají plnou zodpovìdnost za komplexní realizaci ka¾dé úrovnì investice - od návrhu, pøes výrobu ka¾dého prvku systému a¾ po montá¾ a uvedení do provozu nového instalovaného zaøízení.

Ulo¾ení pøes optimalizaciZvlá¹tní dùraz byl kladen na optimalizaci filtraèních zaøízení z hlediska energetické úèinnosti, jako¾ i úèinnosti odstraòování prachu. Tyto ¾ivoty poskytují oèekávaný finanèní efekt a pøedev¹ím pøispívají k ochranì pøírodního prostøedí na¹í zemì.

Efektivní a pøesto velmi efektivníFiltraèní materiál je nejdùle¾itìj¹ím faktorem pro úèinný a tedy pro pøírodu pøíjemný prvek systému sbìru prachu a centrální vysávání. Správnì zvolený systém zaruèuje vysokou èistotu vyèi¹tìného vzduchu bez zohlednìní pracovních podmínek. To je jediný dùvod, proè in¾enýøi tuto mo¾nost zvolili spoleènì pro v¹echny investice.