Veterinarni pokladna

Rok 2015 pøinesl zmìny pro lékaøe, kteøí podnikali. Od 1. bøezna loòského roku se v malých kanceláøích objevily fiktivní registraèní pokladny elzab mini e. Lékaøi, kteøí poèítali s pacienty, museli zaznamenávat v¹echny pøíjmy za slu¾bu tohoto nástroje. Navzdory protestùm lékaøských kruhù byla v údr¾bì ulo¾ena vyhlá¹ka ministra v historii pokladen.

Bylo tvrzeno, ¾e domácí náv¹tìvy by byly neobvykle vysoké a lékaøi v dùchodu by byli zbaveni obchodu kvùli obtí¾ím s manipulací s pokladnou. Stí¾nosti se ukázaly jako ¹patné. Prodejci pokladen jsou schopni pou¾ívat jak malá, mobilní zaøízení, tak i vysoká zaøízení urèená pro gastronomii a obchod. Dosud se nemù¾ete vyrovnat s tvrzením, ¾e pokladna je jemná. Pøíkladem mù¾e být lékaøská pomoc. Lékaø, který poskytuje záchranné slu¾by, staèí, aby pokladník sledoval naprogramované 2 nebo 3 pozice. Dal¹í povinností je tisknout pouze denní a mìsíèní hlá¹ení. Dále ka¾dé dva roky provìøí pokladnu autorizovaný servisní technik.

Podle platné vyhlá¹ky ministra financí nebyly pouze kanceláøe lékaøù povinny zavést registraèní pokladny. Pro jiné profesní skupiny, které od minulého roku vyrábìjí tato zaøízení, nemáme smysl pro obrat mimo jiné:- právníci,- úèetní,- automobilové mechaniky,- kadeønictví,- kosmetièky.

Platná právní úprava vypr¹í dne 31. prosince 2016. S nejvìt¹í pravdìpodobností v roce 2017 v¹ichni podnikatelé, kteøí prodávají a poskytují slu¾by pro práci jednotlivcùneprovádìjte firmu. Podle ministerstva financí je to drahý lék na akce s trvalou zónou v oblasti obchodu a slu¾eb.

Vzniká otázka, tj. V následujících letech, navíc bude silné vyhrát s pomùckami na nákup hotovosti. V souèasné dobì pokrývá 700 zlotých. Mù¾e být pou¾ita jakoukoli osobou, která nainstalovala pokladnu v titulu a správnì o ní informovala správce danì. Daòový úøad má k pøezkoumání ¾ádosti o vrácení èástky 700 PLN 30 dnù. Nebo bude silné, kdyby se v následujících letech ulevilo, vysvìtlí, jak ministerstvo zveøejní nové naøízení.