Vnitonich organu a emoci

Colposkopy jsou zaøízení, která zaji¹»ují hledání vnitøních ¾enských orgánù, co¾ dokazuje vulvu, vagínu, dìlo¾ní hrdlo a spodní èást cervikálního kanálu. Tam je pak optické zaøízení, lze jej porovnat s nìèím v modelu mikroskopu. Umo¾òuje gynekologùm vykonávat své povolání, proto¾e díky tomuto nástroji mohou také zkoumat ¾enské orgány se zøetelným zvìt¹ením také se specifickou pøesností.

Kolposkopy byly zavedeny do praxe gynekologie a ¾enských reprodukèních orgánù ji¾ v roce 1920 pìtinu do konstruktoru, lékaø a technik Hans Hinselmanna. Jen díky nìmu mù¾eme díky kolposkopu rychleji detekovat nìkteré nemoci, co¾ nelze pøi bì¾ném vy¹etøení zaznamenat. Colposcope, tedy nejen nástroj pro aproximaci. Kolposkopy lze také stáhnout èást dìlo¾ního èípku, dolní èást kanálu, vulvy a vagíny, aby si uvìdomit, ¾e to a uvidíme, jestli to nedìlá ¾ádné zmìny. V souèasné dobì je medicína extrémnì rozvinutá. Lékaøi se doká¾í vyrovnat s mnoha nemocemi, které byly a¾ donedávna nevyléèitelné. Nicménì, rakovina je osamìlý z tìchto onemocnìní, pro které lék také nemá ¾ádné prospì¹né øe¹ení. Zjistil, ¾e zmìny karcinomu jsou pøíli¹ pozdì. Skuteènost, ¾e máme k dispozici jen na vy¹etøování pochvy, zjistíme, ¾e nevyléèitelnou nemocí v takovém malém jevi¹ti, který poskytuje ¹irokou mo¾nost jejího vyu¾ití. Obvyklé gynekologické vy¹etøení vidí pouze velké, povrchní zmìny. Cytologie doporuèená gynekologky je v dobì nalezení rakovinných bunìk, ale pouze v del¹ím stádiu neoplastických zmìn, kdy mohou být nyní pøíli¹ vysoké. Statisticky je lékaøi léèen cytologií, aèkoli sedmdesát procent je schopno odhalit rakovinu a obvykle ve velmi pokroèilém stádiu. Naproti tomu kolposkopie provádìná specialisty také za pomoci zaøízení, jako jsou kolposkopy, doká¾e rozpoznat zmìny a¾ na devadesát procent. Nejlep¹í forma podaøilo a je¹tì mnohem doporuèeno lékaøskými odborníky, je smíchat tyto dvì techniky, co¾ zpùsobuje témìø jisti, ¾e najít pøípadné zmìny, a to i v nejni¾¹ím stupni jejich vývoje, a to, co se dìje, rychlý lékaøe reakce, podávání pøíslu¹ných lékù a hodnì vysoké pøíle¾itost k vyléèení tato obrovská nemoc.