Vybuch betelgeuse

Je vyjádøen jako vypuknutí násilného oddìlení velké sumy energie. Tato akce se skládá z øady rizik. Explozi je èasto doprovázena náhlého vzestupu teploty a tlaku, emise záøení (napø. Ve formì blesku nebo jaderného výbuchu svìtelného impulzu, nebo akustické vlny (obvykle umìní jsou akustické nebo charakteristika výstøel. Neexistuje ¾ádný zaèátek nekontrolovatelný jev naplòuje lidi se strachem.

Jaké prostory jsou potenciálnì výbu¹né? Nejèastìji se nacházejí plochy, kde mù¾e být atmosféra v pøípadì potenciálního nebezpeèí výbu¹ná. Jako výbu¹ná atmosféra je známá zvlá¹tní smìs hoølavých látek ve formì plynù, výparù nebo mlh, tj. Smìsí se vzduchem za atmosférických podmínek, pøi kterých dochází k vysokým teplotám. Stojí za to vìdìt, ¾e ve výbu¹ném prostøedí mohou výbuch zpùsobit jen jiskry nebo elektrický oblouk.

Nejvýnosnìj¹í atmosféry jsou m.im. chemické továrny, rafinerie, èerpací stanice, elektrárny, lakovny, lakovny, èerpací stanice, stejnì jako vozidla, èistírny odpadních vod, leti¹tì, mlýny nebo lodìnice. Zapalování na vý¹e uvedených místech by vedlo k explozím, jejich¾ konce by byly skvìlé. Urèitì by zpùsobily obrovské materiální ztráty a ohrozily by ¾ivoty lidí.

Aby nedo¹lo k vý¹e uvedeným ¹kodám, nemìli byste absolutnì podceòovat preventivní opatøení, co¾ je ochrana proti výbuchu. V mnoha zemích byly vytvoøeny speciální zákony, informace a normy, jejich¾ cílem je sní¾it riziko výbuchu a eliminovat potenciální ¹kody. V oblastech ohro¾ených výbuchem by mìl být instalován systém, který zajistí bezpeènost obyvatelùm, kteøí tam chodí.