Zona s nebezpeeim vybuchu nafta

Smìrnice ATEX (Fri. Atmosphères Explosibles, nazývaná také smìrnice 94/9 / ES - je naøízení Evropské unie, které definuje základní po¾adavky na produkty urèené pro pou¾ití v oblastech ohro¾ených výbuchem. Velkou vìt¹inu strojù a zaøízení pou¾ívaných v tì¾kých uhelných dolech vyu¾ívá nebezpeèí výbuchu metanu a uhelného prachu a smìrnice ATEX se týká zaøízení a ochranných systémù urèených k hraní v oblastech ohro¾ených výbuchem. Nedávno byly bezpeènostní pøedpisy v jednotlivých zemích EU rozdìleny mezi sebou, co¾ byla významná pøeká¾ka pro svobodu výmìny zbo¾í mezi èlenskými zemìmi.Poslední podmínkou byla sjednocující smìrnice ATEX, která sjednotila stávající pøedpisy a významnì usnadnila obìh výrobkù v evropské skupinì. Pøi provádìní ustanovení èlánku 100a Øímské smlouvy je nejdùle¾itìj¹ím cílem smìrnice ATEX zajistit volný pohyb zbo¾í, které poskytuje významnou ochranu proti výbuchu. Pokud jde o zaøízení urèená k práci v blízkosti oblastí ohro¾ených výbuchem, vydal Evropský parlament a Rada Evropské unie dne 23. bøezna 1994 smìrnici ATEX 94/9 / ES, která vstoupila v platnost dne 1. èervence 2003. Kromì toho byla dne 16. prosince 1999 pøijata smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 (také nazývaná ATEX USERS, která v sérii odkazuje na minimální bezpeènostní po¾adavky na praxi v místech, kde hrozí nebezpeèí výbu¹né atmosféry. Smìrnice ATEX 94/9 / ES vstoupila v platnost do 1. èervence 2003 a nahradila pøedchozí smìrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Oznaèení CE (fr Conformité Européenneidentifikaèní èíslo certifikaèního orgánusymbol výbu¹ného provedenískupina výbuchùkategorie zaøízenítyp ochrany proti výbuchuvýbu¹né podskupinyteplotní tøída

Asami hairAsami - Zapomeòte na ple¹atost a zbavte se problémù na hlavì!

Doporuèujeme Atex ¹kolení