Zpracovani kovovych novin

Obrábìní jde do prvních odvìtví v energetice, zejména ve strojírenství. Díky tomu je vyrobeno mnoho èástí organizace a pøíslu¹enství.

Obrábìní je rozdìleno na abrazivní (procesy jako brou¹ení a tøísky, kde se upravuje válcování nebo frézování. V pøípadì obrábìní jsou nyní k dispozici velmi pokroèilé stroje, jako jsou CNC soustruhy a frézovací stroje. Jsou pøítomny èíslicovì øízené stroje, tj. Ty, kde je celý proces obrábìní dán pøíslu¹ným programováním stroje. Díky tomu je vedení nebo cnc frézování velmi jednoduché. Navíc je mo¾né specificky spou¹tìt obrábìní i velmi pokroèilými tvary.

Cnc obrábìcí stroje chtìjí existovat vybavené pokroèilými elektronickými øídicími systémy a dobrým softwarem. Tento software èasto umo¾òuje kompatibilitu s programy CAD, co¾ umo¾òuje vyrábìt prvky podle døíve pøipravených návrhù ve tváøích poèítaèových technických výkresù.

Obrábìcí stroje Cnc chtìjí být vybaveny nejen specifickými øídicími systémy, ale také více øeznými nástroji. Existuje druhá metoda soustru¾ení, frézování nebo vymìnitelných destièek. Pøedstavují odhad nejen pøesnosti obrábìní. Vhodná tvrdost tìchto prvkù umo¾òuje zpracovávat i velmi tvrdé materiály. Silné a spolehlivé brusné nástroje zároveò vykazují del¹í ¾ivotnost i po tì¾kém pou¾ití. Èasto pou¾ívaným mìøítkem pro provoz øezných nástrojù jsou slinuté karbidy s dlouhou ¾ivotností.

Technologicky vyspìlý stroj musí být také dostateènì zpracován tak, aby bylo dùle¾ité vyu¾ít jeho plný potenciál a umo¾nit vysoce kvalitní obrábìcí produkty. Proto je nesmírnì dùle¾itý kvalifikovaný personál cnc operátorù a technikù obrábìní, kteøí vìdí, jak provádìt soustru¾ení nebo CNC frézování upøímným zpùsobem na program a stroj.